I november förra året beslutade Skogsstyrelsen att tillfället stoppa arbetet med ersättningen till markägare som nekats tillstånd att avverka sin skog enligt 18 § skogsvårdslagen. Från en dag till en annan uttrycker myndigheterna tvivel om föryngringsavverkning i fjällnära skog ska räknas som pågående markanvändning. Inte undra på att markägare, som investerat i skogsvårdsåtgärder i sin skog, är förvånade och upprörda över myndigheternas agerande när de nu tvingas stämma staten i mark- och miljödomstolen för att inte tappa rätten till ersättning.

I mars skrev skogsstyrelsen ett pressmeddelande att den interna utredningen om intrångsersättning i fjällnära skog dröjer till i juni innan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet kan lämna ett ställningstagande i frågan. 2017-06-30 meddelade Skogsstyrelsen att det är svårt att bedöma när utredningen överhuvudtaget kan vara klar. Istället avser de återkomma med mer information under hösten.

Men är frågan verkligen så komplicerad som myndigheterna gör gällande? Är det inte myndigheterna som ställer till det och gör det enkla svårt?

Att föryngringsavverkning i fjällnära skog ska räknas som pågående markanvändning är det inte någon tvekan om. De politiska förarbetena har varit tydliga i frågan och en särskild paragraf infördes i och med 19§ skogsvårdslagen, ersättning till följd av beslut enligt 18 § skogsvårdslagen. Mark- och miljööverdomstolen har också tagit ställning i frågan (M 7903-15).

Då återstår egentligen bara frågan vilken skada intrånget innebär för markägaren och vilken ersättning som ska utbetalas. Det är här som jag anser att Skogsstyrelsen har gått vilse. I mitt blogginlägg om Skogsstyrelsens osynliga skyddsform, beskriver jag hur Skogsstyrelsen underlåter att använda sig av miljöbalkens skyddsinstrument när avverkningstillstånd nekas enligt 18 § skogsvårdslagen. Istället väljer staten att ibland utbetala intrångsersättning till markägare, utan att bilda ett formellt skydd i form av naturreservat eller biotopskydd. Men sedan november har Skogsstyrelsen alltså helt ”pausat” ersättningen till markägare i avvaktan på sin interna utredning.

Är det då rimligt att Skogsstyrelsen avstår från att bilda ett formellt skydd vid nekat avverkningstillstånd? I en kommentar från Skogsstyrelsen på blogginlägget, låt inte skogsägare komma i kläm, skriver Skogsstyrelsen så här.

Att Skogsstyrelsen ska utreda ersättningsnivåerna i fjällnära skog är för att skogsägare ska behandlas rättvist. Vi vill också säkerställa att vi hanterar skattebetalarnas pengar korrekt. Vi utreder inte skogsägarnas rätt till intrångsersättning, utan utredningen handlar om att de ska få en ersättning som motsvarar den inskränkning som skett.”

Om myndigheterna skulle använda sig av 7 kap. miljöbalken vid nekande av avverkningstillstånd, så skulle diskussionen om vilken ersättning som ska utbetalas aldrig vara aktuell. Markägaren skulle få den ersättning som man enligt lag är berättigad till. Det måste väl anses vara rättvist?

Så här lyder 18 § i skogsvårdslagen. ”Tillstånd till avverkning får inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”.

Om ett område bedöms vara så värdefullt för naturvården att en avverkning anses vara oförenlig att genomföra, inte ens som en anpassad avverkningen, så borde det väl vara naturligt att området prioriteras för formellt skydd av myndigheterna och att gängse ersättningsregler även ska gälla i den fjällnära skogen?