I juli presenterade regeringen sin kontrollstation om etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det brukar inte vara särskilt positiva tongångar när man läser myndigheternas uppföljningar av miljöhänsyn och biologisk mångfald. Men i departementspromemorian, DS 2017:32 får skogsbruket ett positivt erkännande av regeringen för sektorns arbete med miljöhänsyn i skogen.

Regeringen gör bedömningen att etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket har uppnåtts. Samtidigt påpekas att pågående insatser för förtydliga samhällets förväntningar på skogsbrukets miljöhänsyn behöver fortsätta och att regeringen kommer att följa skogsbrukets fortsatta miljöarbete för att nå skogs- och miljöpolitiska mål.

Etappmålet om miljöhänsyn är formulerat på följande sätt.

”Etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket är att senast 2015 är de förväntningar som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda och kända för skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning”.

Skogsbruket har verkligen kraftsamlat i dialogen om god miljöhänsyn och för att föra ut målbilderna i skogen. Erkännandet i kontrollstationen ger motivation att fortsätta arbetet på den inslagna vägen.

Men varför har inte nyheten om att etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket har uppnåtts uppmärksammats tydligare av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket? Varför sprids så sällan positiva nyheter om skogen i massmedia?