Änok-domen, där domstolen ansåg att två mindre avverkningar som Skogsstyrelsen beviljat stod i strid med 18 § skogsvårdslagen, har precis som jag förutspådde, skapat stora hål i myndighetens börs. Skogsstyrelsens resurser och anslag för naturvård urholkas nu av § 18 ärenden.

Men gör Skogsstyrelsen en korrekt tolkning när myndigheten inte anser sig kunna bilda biotopskyddsområde för hela det berörda området? Av totalt 45 hektar erbjuder Skogsstyrelsen sig att bilda ett biotopskyddsområde på 12,7 hektar. För den övriga arealen är myndigheten beredd att betala intrångsersättning, men utan att bilda något formellt skydd eller att märka ut områdena i fält.

Samtidigt poängterar myndigheten att om ägare till fastigheten åter ansöker om tillstånd till avverkning inom berörd del av fastigheten och tillstånd nekas eller villkoras, uppkommer ingen ytterligare rätt till ersättning. Detta gäller även om fastigheten byter ägare och den nya ägaren ansöker om avverkningstillstånd.

Skogsstyrelsen anser nämligen att de inte kan bilda biotopskyddsområden som är större än ca 20 hektar. Om själva biotopen är större än så kan Skogsstyrelsen inte skydda en del av biotopen, utan hela biotopen måste ingå. Detta enligt myndighetens egen bedömning.

Att skogsmark som avsätts i fjällnära skog inte räknas in i miljökvalitetsmålet levande skogar är ett känt faktum. Men hur räknas områden där staten betalar ut intrångsersättning, där något formellt skydd inte bildas? Räknas dessa områden med i någon statistik för skyddad skog? Och är det rimligt att Skogsstyrelsen tillämpar denna “osynliga skyddsform”? Ska inte myndigheten använda sig av befintliga skyddsformer i miljöbalken?