Artskyddsförordningen är en av de allvarligaste och mest omdiskuterade frågorna inom skogsbruket just nu. Det finns flera exempel på ärenden som fått stor uppmärksamhet. Fallet med lavskrikan i Dalarna som stoppade en avverkning på 14 hektar. Den ”hemliga fågeln” som stoppade ombyggnaden av en farlig vägsträcka i Flens kommun, eller den fridlysta bombmurklan som stoppade en avverkning i Värmland med stöd av artskyddsförordningen är bara några exempel.

Enligt artskyddsförordningen kan en markägare förbjudas att bruka sin skog och ändå inte få ersättning. Och som förordningen är skriven kan man fundera på om skogsbruk alls är tillåtet?

Under 2015 tillsatte myndigheterna ett gemensamt projekt om artskyddet i skogen. Målet var bland annat att ta fram underlag och metoder för en rättssäker handläggning och att tydliggöra Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas respektive tillsynsansvar för artskyddet i skogen. Det hela utmynnade i gemensamma riktlinjer som nyligen var på remiss.

Naturbrukarnas ordförande, Rickard Axdorff har begärt ut samtliga remissvar och sammanställt synpunkterna i ett öppet brev till näringsminister Mikael Damberg. Kritiken i remissvaren är massiv. Utifrån remissvaren är det uppenbart att målet om en rättssäker handläggning i riktlinjerna har misslyckats.

Jag anser att regeringen borde ha prioriterat en utredning av artskyddsförordningen före en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen. Till dess att en utredning har gjorts måste myndigheterna beakta kritiken i remissvaren och hantera artskyddsförordningen med vanligt sunt bondförnuft. Klarar man av det?

Uppdaterad 2016-04-13

Naturvårdsverket har 2016-04-07 yttrat sig till Mark och miljööverdomstolen om fallet med den fridlysta Bombmurklan som beskrivs ovan. Yttrandet kan läsas här.

Nu kommer Naturvårdsverket att avvakta Mark- och miljööverdomstolens yttrande innan en eventuell uppdatering av vägledningen kring bestämmelsernas tillämpning sker, skriver myndigheten.

Frågan är väl om artskyddsförordningen inte missar den viktigaste arten, nämligen människan på landsbygden?

Två jurister skriver i Svenska Dagbladet 2016-04-13 att Sveriges tolkning av artskyddet är orimligt och att Sverige tyvärr valt en egen väg vid införandet av naturvårdsdirektiven. Läs artikeln här.