Imorgon torsdag den 22-oktober överlämnar Naturvårdsverket rapporten fördjupad utvärdering av miljömålen 2015 till regeringen.

För miljökvalitetsmålet levande skogar kommer vi att kunna läsa mörka rubriker om att miljömålet inte kan nås. Skogsstyrelsen anser sig inte kunna se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Jag roade mig att titta på hur delmålen formulerades i propositionen 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Ett av delmålen för att öka den biologiska mångfalden var att arealen gammal skog skulle öka med minst fem procent mellan åren 1998 till 2010.

Hur gick det då? Nådde vi delmålet?

År 2010 hade arealen gammal skog ökat med 40 procent. Värt att beakta är att arealen avser produktiv skogsmark utanför 2010 års reservatsgränser. Den totala arealen gammal skog är alltså ännu högre.

Trenderna för arealen äldre lövrik skog och mängden hård död ved går i samma riktning. Visst finns det fortsatt stora miljöutmaningar för skogsbruket. Men att inte värdesätta och erkänna det miljöarbete som framgångsrikt pågår är inte motivationsskapande.

Varför inte synliggöra och uppmärksamma att skogsbrukets naturvårdsinsatser i skogen verkligen ger effekt och bidrar till en positiv miljöriktning?

Läs gärna mina tidigare inlägg om den fördjupade utvärderingen; Dialog och samverkan rätt väg för att nå miljömålen och Skogsstyrelsen kan visa vägen i miljömålsarbetet.