En särskild utredare ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor. Regeringens förväntan är att utredningens förslag ska leda till förbättrad miljöhänsyn i skogen.

Regeringen har därför idag beslutat om en utredning för att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

I utredningens uppdrag ligger bland annat att:

  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen, vilket inkluderar att se över de befintliga straffbestämmelserna,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogsvårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2016. Utredare ska tillsättas inom kort.

Regeringens Pressmeddelande

Utförligt Kommittédirektiv