Skogsstyrelsen har publicerat ett pressmeddelande om att ersättningsnivåerna i fjällnära skog behöver utredas. Anledningen sägs vara att Kammarkollegiet har uppmärksammat Skogsstyrelsen på att det finns skäl att utreda i hur stor utsträckning rådigheten över fastigheten påverkas vid avverkningsförbud enligt 18 § skogsvårdslagen. I väntan på att Skogsstyrelsen utreder frågan tvingas nu drabbade skogsägare vänta ytterligare tid på att få ersättning och dessutom leva i ovisshet om vilken ersättning som verkligen ska utbetalas.

Tänk om Skogsstyrelsen kunde visa att man har modet att stå upp för äganderätten och skogsvårdslagen. Varför svarar Skogsstyrelsen inte bara Kammarkollegiet att ett förbud enligt 18 § skogsvårdslagen omöjliggör för markägaren att bruka sin skog? Därmed har skogsägaren rätt till ersättning i enlighet med 19 § skogsvårdslagen och expropriationslagen.

Varför avfärdar då inte Skogsstyrelsen på ett tydligt sätt Kammarkollegiets propåer? Är förklaringen att kostnaderna för skydd av fjällnära skog nu har skjutit i höjden, så till den milda grad, att staten vill krypa undan sitt ansvar att ersätta markägare vid skydd av skog?

Eller är det så att Kammarkollegiet påpekat för Skogsstyrelsen att skogen skulle kunna gallras? Men Skogsstyrelsen kan väl inte på allvar mena att gallring av 120 årig skog är en avverkning som är förenlig med 10 § skogsvårdslagen, d.v.s. att avverkningen ska främja skogens utveckling?

Är det möjligen så att Kammarkollegiet menar att intrånget inte skulle gälla för all framtid? Här har vi egentligen grundproblematiken, d.v.s. att Skogsstyrelsen valt att inte tillämpa skyddsformerna i miljöbalken. Istället har Skogsstyrelsen valt att enbart betala intrångsersättning utan att områdena blir formellt skyddade. ”Den osynliga skyddsformen” som jag bloggat om tidigare.

Min utgångspunkt är att myndigheterna måste respektera den grundlagsskyddade egendomsskyddet och använda befintliga skyddsformer i miljöbalken när man undantar skog från brukande. Ersättning ska göras i enlighet med ersättningsreglerna i miljöbalken och expropriationslagen. Skogsstyrelsen måste sluta gömma sig bakom interna riktlinjer om att inte kunna bilda biotopskydd som är större än tjugo hektar. Det minsta man kan begära är att länsstyrelsen och skogsstyrelsen talar sig samman och bildar formellt skydd på områden där det utfärdas avverkningsförbud. Låt inte enskilda skogsägare komma i kläm på grund av bristande samarbetsförmåga mellan myndigheterna.