Debatten om att beskatta avstånd, gick på högvarv hösten 2016. Vägslitageskattekommittén hade på en hearing redogjort för sina överväganden om att beskatta lastbilstransporter med 24 kronor per mil, något som jag belyste i detta blogginlägg.

Glädjande nog backade regeringen från förslaget. I februari 2017 meddelade regeringen att man inte står bakom utredarens förslag. Samtidigt uttalades att frågan skulle beredas vidare inom regeringskansliet. I mars 2018 skickades så en promemoria om en ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik ut på remiss.

I promemorian saknas uppgifter om skattesatser och det klargörs inte vilka vägar som ska beröras eller hur förslaget riskerar flytta transporter från bättre vägar till sämre vägar. När en skatt på avstånd väl är införd är risken uppenbar att nivåerna succesivt höjs och att fler vägavsnitt på sikt inkluderas. Redan idag har Sverige en av Europas högsta dieselskatter, som årligen indexeras upp. Mot bakgrund av att promemorian har så väsentliga brister och undermåliga konsekvensanalyser avstyrkte vi på Norra förslaget i sin helhet.

Istället behöver ett samlat grepp tas som inkluderar och belyser hur redan befintliga skattenivåer och ytterligare pålagor påverkar konkurrenskraften för svenska företag. Åtgärder för att skapa ordning och reda i åkerinäringen kan göras genom andra sätt än att beskatta avstånd. Fokus borde istället vara på att åstadkomma effektivare transporter och investeringar i förstärkningsåtgärder, så att 74-tons lastbilar kan användas på så stor del av vägnätet som möjligt. Det gynnar både miljö, klimat och konkurrenskraft.

Men nu säger finansmarknadsminister, Per Bolund (Mp) till Altinget, att regeringen planerar att lägga fram ett lagförslag med en kilometerskatt i höst. Det odefinierade förslaget rimmar dåligt med vad som står på sidan 24, i regeringens strategidokument för nationella skogsprogrammet.

”Vidare är tillgången till kostnadseffektiva transporter och en bra infrastruktur avgörande för svensk skogsindustris konkurrenskraft. Regeringen har därför beslutat om införande av 74 tons lastbilar på vissa vägar i Sverige och avser att under våren 2018 besluta om en nationell godstransportstrategi som ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och där det är möjligt främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart”.

Vi får hoppas att den andra delen av regeringen och riksdagen är på tå i den här frågan och inte släpper igenom förslag som skulle påverka konkurrenskraften och landsbygden negativt.

Se gärna intervjun med utredaren Vilhelm Andersson.