Framtidens hållbara produkter växer i den svenska skogen. Vi behöver därför bruka skogarna aktivt, samtidigt som vi fortsätter att ta hänsyn till miljömässiga och sociala värden i samband med skogsbruksåtgärder. Man kan inte säga annat än att vi har varit framgångsrika i att bygga vårt svenska välstånd av skogen, samtidigt som stora miljökliv tagits de senaste decennierna. Regeringen anger i skogsprogrammet att 31 procent av skogsmarken är undantagen från virkesproduktion till förmån för andra ekosystemtjänster. Här spelar skogsägarnas frivilliga avsättningar en mycket viktig roll. Mark som undantagits från aktivt brukande utan krav på ersättning. Trots detta fortsätter miljörörelsen sin svartmålning av svenskt skogsbruk. I en replik på Dagens Nyheter bemöter Skogsägarföreningarna och LRF Skogsägarna den förvanskade bilden från miljörörelsen. Läs vår debattartikel här.