Det är inte lätt för enskilda skogsägare att få länsstyrelsen att ändra sina planer på att bilda ett naturreservat när staten väl bestämt sig för att ett område ska undantas från brukande. Då spelar det ingen roll att markägaren själv har andra planer för hur området borde brukas. En god dialog med markägarna framhålls visserligen i strategierna för skydd av skog. Men om du inte går med på myndighetens planer för området uppmanas du stämma staten i mark och miljödomstolen.

Jag har genom åren träffat många skogsägare som varit förtvivlade över reservatsplaner på deras fastigheter. Uppgivet kan de bara konstatera att de är förlorare. Ibland efter så lång tid som 5-10 år, i vissa fall ännu längre. Myndigheterna väntar helt enkelt ut skogsägaren eller att marken ska byta ägare. Så här skriver statens förhandlare, SVEFA, i ett brev till några skogsägare som jag fått ta del av.

SVEFA

Inte en särskilt rolig läsning för en person som lever av sin skog och som inget hellre vill än att kunna fortsätta bruka och förvalta den skog som gått i arv i generationer. Skriv på nu eller stäm staten i domstol är budskapet i brevet. I domstol är utgången given eftersom myndigheterna har riksdagens uppdrag att bilda naturreservat. Som markägare sitter du på Svarte Petter. Lämnar du in en avverkningsanmälan kan du räkna med en skyndsam handläggning av ett interimistiskt naturreservat. Endast mindre justeringar av gränser är möjligt att diskuteras.

Visst är det så att det i många fall går bra att komma överens med markägare om ersättning. Men måste arbetet verkligen ske via tvång? Många skogsägare önskar själv lämna in områden för skydd till myndigheterna. Naturvårdsverket skriver i ett pressmeddelande 2017-03-30 att markägarnas intresse för att formellt skydda delar av sin skog, har mer än dubblerats sedan 2015. Nyckeln är ett nytt arbetssätt, kometprogrammet, som bygger på markägarnas eget intresse att skydda sin skog med höga naturvärden.

Den 5-maj meddelade riksrevisionen att myndigheten förbereder insatser för att granska det långsiktiga skyddet av värdefull skog. Jag hoppas riksrevisionen även granskar handläggningstider och tar hänsyn till hur enskilda personer upplever myndigheternas arbete med skydd av skog. Det är hög tid att vi i Sverige, precis som i våra grannländer Norge och Finland, tar större hänsyn till den enskilda individens önskemål och målsättningar. Det är dags att kometprogrammet blir det huvudsakliga arbetssättet när skogsmark undantas från aktivt brukande. Det är dags att vi värnar både markägaren och den produktiva skogsmarken i omställningen till en bioekonomi.