När Trafikverket i november presenterade sitt förslag om vilka vägar där den nya bärighetsklassen, BK4, skulle införas föreslog myndigheten att endast fem mindre geografiska områden inledningsvis skulle öppnas upp för 74-tons lastbilar. Norra gick ut med ett pressmeddelande där föreningen påtalade att Trafikverkets begränsade förslag skulle snedvrida konkurrensen. Istället måste åkerinäringen nu ges stabila förutsättningar att investera i moderna lastbilar som generar lägre utsläpp och bättre ekonomi, precis som man gjort i Finland där man redan 2013 öppnade upp vägnätet för tyngre lastbilar.

Nu har riksdagen äntligen beslutat om att införa en ny bärighetsklass, BK4, på våra vägar. Det är ett mycket välkommet besked. Samtidigt körde riksdagen över regeringen om att användningen av tyngre lastbilar inte får äventyra regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart. Istället anser riksdagen att vägarnas bärighet ska vara avgörande för vilket vägnät som upplåts för dessa fordon och att detta bör genomföras skyndsamt. Det är väldigt bra.

Riksdagen uppmanade också regeringen i ett tillkännagivande att se över hur längre fordon i högre utsträckning ska kunna tillåtas på det svenska vägnätet. Nu är det viktigt att mer resurser satsas på underhåll av vägar och att flaskhalsar som broar med bärighetsbrister åtgärdas. Genom att tillåta längre och tyngre lastbilar gynnas klimatet, miljön och den svenska industrins konkurrenskraft.