I förra veckan meddelade regeringen att man tillsätter en parlamentarisk Energikommission. Kommissionen kommer att ledas av energiministern Ibrahim Baylan. Målsättningen är att ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till 2050.

Regeringen påpekar att en viktig fråga för Sveriges utveckling och konkurrenskraft är behovet av elförsörjningen. Kommissonen ska därför ha ett särskilt fokus på el. Uppdraget är att lämna ett underlag till en bred politisk överenskommelse om energipolitikens inriktning, med fokus på tiden år 2025 och framåt.

Energikommissionen kommer att bestå av riksdagsledamöter från alla partier utifrån mandatfördelningen. Energikommissionen ska även föra diskussioner med aktörer och myndigheter inom energiområdet.

Enligt regeringens pressmeddelande kommer arbetet att bedrivas i tre faser.

• En kunskapsinhämtande fas, där kommissionen tar del av och väljer ut scenarier för energiförsörjningen fram till 2050,
• En analyserande fas där konsekvenserna av olika scenarier studeras och förslag till ändringar i regelverken tas fram
• En förhandlingsfas, då kommissionen enas om huvudpunkterna i en energipolitisk överenskommelse.

Energikommissionen ska redovisa sitt arbete senast den 1 januari 2017.

Kommittédirektivet för översynen av energipolitiken kan läsas här