Ingen har nog undgått Norra Skogsägarnas närvaro på den skogspolitiska arenan under de senaste åren. Det är ett målmedvetet arbete som emellanåt ger värdefulla resultat. En av framgångarna är den nyligen presenterade propositionen om biologisk mångfald.

Norra Skogsägarna var mycket kritiska i sitt remissvar till förslaget om en ny skogsvårdsförordning, som den parlamentariska miljömålsberedningen presenterade i juni 2013. Föreningen påpekade att förslaget inte uppfyller ambitionen om ökad tydlighet och att förslagen innebär en rättsosäkerhet för skogsägaren. Istället poängterades vikten av att ta tillvara det arbete som skett inom Skogsstyrelsens dialogprojekt, där skogsnäringen, myndigheter och ideell naturvård gemensamt arbetat fram målbilder för bra miljöhänsyn genom beaktande av forskningsresultat och breda diskussioner i fält.

Kunde gått illa

När regeringen presenterade propositionen om biologisk mångfald i mars blev det påtagligt hur viktigt det är med lobbyverksamhet. För privata skogsägare innebär de slutliga förslagen inte några dramatiska förändringar – men det var nära att arbetet hade slutat riktigt illa för skogsägarna.

 Föreningen aktiv

Även om det är många som har påverkat miljömålsberedningens arbete så kan vi nog påstå att skogsägarföreningen har varit en av de mest aktiva aktörerna. Totalt uppvaktades ett trettiotal riksdagspolitiker från olika partier. Vid träffarna lades stor vikt på att belysa konsekvenserna för privata skogsägare med förslaget till ny skogsvårdsförordning. Vi berättade även om det omfattande arbete som lagts ned inom ramen för Skogsstyrelsens dialogprojekt och uttryckte vår förhoppning om att politikerna skulle välja denna väg istället. Vi poängterade även att miljömålsberedningen alltför ensidigt fokuserat på biologisk mångfald och att ett nationellt skogsprogram skulle kunna balansera avvägningarna på ett bättre sätt. I samband med remissomgången fick vi stöd för våra farhågor om bristerna i förslaget om en ny förordning av Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen sammanfattade sitt yttrande på följande sätt; ”Förslageget till ny skogsvårdsförordning har sådana brister och oklarheter att förslaget i allt väsentligt måste omarbetas”.

Samsyn om brister

Det finns en samsyn inom skogsbruket att det finns brister i miljöhänsynen. Norra Skogsägarna har vågat ifrågasätta sina egna arbetssätt och prövar nu nya vägar för att nå bättre resultat i skogen. Ett omfattande kvalitetsprojekt har lanserats för att implementera målbilder från dialogprojektet. Genom bättre traktplanering, tydligare kommunikation genom hela kedjan ska föreningen klara samhällets krav på miljöhänsyn. Kvalitetsprojektet lanserades redan innan målbilderna var beslutade och projektet har blivit väldigt positivt uppmärksammat i hela Skogssverige. Detta har varit ett viktigt steg för att visa politikerna att skogsbruket nu går från ord till handling.

Dialogprocess startas

I regeringens proposition om biologisk mångfald är förslaget om en ny skogsvårdsförordning borta. Istället uttrycks etappmålet som att; ”Senast 2015 är de förväntningar som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda och kända för skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning”. Skogsstyrelsen ges därför i uppdrag att årligen redovisa hur resultaten inom dialogprojektet genomförts i myndighetens uppföljningsarbete och inom skogsbrukets miljöhänsyn. Regeringen startar även en dialogprocess för att initiera ett nationellt skogsprogram. Utfallet i dessa delar av propositionen är helt i linje med det budskap som Norra Skogsägarna har framfört i kontakterna med riksdagspolitikerna. Det visar att det går att påverka politiska processer genom närvaro och handlingskraft – och det ska vi minsann fortsätta att göra.

Läs artikeln i Norra Skogsmagasinet nr 2-2014