Regeringen har idag utsett Herman Sundqvist till ny generaldirektör för Skogsstyrelsen. Jag välkomnar beskedet och önskar Herman lycka till i sitt nya viktiga uppdrag.

Skogsstyrelsens styrelse tog i förra veckan beslut om att inte sänka slutavverkningsåldern i norra Sverige. I pressmeddelandet framgår att det inte kan uteslutas att det kan uppstå negativa effekter för rennäringen.

Jag är i grunden inte någon förespråkare av lägre slutavverkningsåldrar, men jag anser att beslut ska baseras på fakta och att vi ska ha enhetliga och rättvisa regler i hela landet. En T20 i Lycksele är detsamma som en T20 i Idre eller i Jönköping. I de fyra nordligaste länen är lägsta ålder för föryngringsavverkning 80 år för en T20. I övriga landet är lägsta ålder för föryngringsavverkning vid motsvarande ståndortsindex 70 år.

Min fundering är om inte förmögenhetsvärdet på fastigheter i norra Sverige påverkas negativt av att regelverket skiljer sig åt? Det finns alltså en viktig rättviseaspekt i denna fråga som borde beaktas. Skogsstyrelsen gör det lätt för sig när man beslutar sig för att inte harmonisera regelverket, trots att det inte finns stöd för att rennäringen verkligen skulle påverkas negativt.

Skogsstyrelsens resonemang hänger inte ihop. Renskötsel förekommer även i Dalarna, som idag har den lägre åldern för föryngringsavverkning. Istället borde staten harmonisera reglerna och erbjuda frivilliga renskogsavtal som incitament för skogsägare att överhålla bestånd till nytta för både rennäringen och markägare.

En annan överraskande händelse är att Skogsstyrelsen numera öppet redovisar avverkningsanmälningar på webben. Detta har visserligen varit offentligt material även tidigare, men nu lägger myndigheten ut avverkningsanmälningarna på internet, vilket gör det mycket enkelt för alla att se vilken skog som är anmäld för avverkning. Detta har skapat en hel del reaktioner ute i skogsägarled, eftersom integriteten påverkas.

Skogsstyrelsen brukar vara bra på att föra dialog med näringen inför större förändringar/nyheter, inte minst via nationella sektorsrådet. Men denna gång valde myndigheten att inte informera om sina planer. Överraskningen var därför stor när Skogsstyrelsen skickade ut ett pressmeddelande om att; Nu kan alla se avverkningsanmälda områden.

Skogsstyrelsen har även presenterat ett Meddelande om Informationsbehov för god miljöhänsyn

En annan nyhet är att Skogsstyrelsen har för avsikt att lyfta skogsproduktionsfrågorna. Det är bra! En kunskapssammanställning har presenterats och en samverkansprocess ska initieras med sektorn. Det är en viktig signal och en förutsättning för övergången till en bioekonomi.