Nu kan skogsägare i hela landet anmäla skyddsvärda områden, tex nyckelbiotoper, till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen och få ersättning. Skyddsformerna är naturvårdsavtal, biotopskydd eller naturreservat. Nya kometprogrammet är en fortsättning av den försöksverksamhet som pågick under fem år på fem olika platser i landet, bland annat i Västerbottens kustland.

Som skogsägare kan det vara bra att känna till att det skett vissa förändringar i anvisningarna jämfört med försöksverksamheten. I Norrland måste området som du anmäler vara minst tre hektar stort för att myndigheterna ska handlägga ärendet vidare. Som tidigare måste området vara skyddsvärt, dvs uppfylla grundkraven. Viktigt att känna till är också att Skogsstyrelsen registerar området som nyckelbiotop om ditt område håller den kvalitén.

Förhoppningsvis prioriteras då området av myndigheterna. Men det kan bero på var i landskapet området ligger och om det är en skogstyp som är prioriterad i strategierna för formellt skydd av skog. Min inställning är att myndigheterna ska prioritera markägarinitiativ som klarar grundkraven som myndigheterna ställer upp. Vi erbjuder att marknadsföra kometprogrammet till privata skogsägare. Men då krävs också att myndigheterna möter upp och prioriterar markägarinitiativ.

I denna artikel i Västerbottens folkblad trycker jag på att skydd av skog huvudsakligen bör ske på markägarnas initiativ.

Länk till intresseanmälan och mer information om nya kometprogrammet