Naturvårdsverket presenterar i broschyren ”Ersättningsmark för skydd av natur – en bra affär” resultaten av de markbyten som skett med hjälp av ersättningsmark från Sveaskog under 2013-2015. Jag erkänner att min uppfattning inte alltid är överensstämmande med Naturvårdsverket i olika frågor. Men här är vi rörande överens. Möjligheten för skogsägare att kunna få bytesmark är ett mycket viktigt och bra instrument vid skydd av värdefull natur.

På Naturvårdsverkets hemsida säger myndigheten att ersättningsmark är ett rationellt, tidsbesparande och mycket effektivt sätt att skydda mark för biologisk mångfald och friluftsliv på. Före riksdagsbeslutet 2010 hade inte skogsbolagen möjligheten att få bytesmark. Efter riksdagsbeslutet 2010 är det istället privata skogsägarna som inte har haft möjlighet att få ersättningsmark.

När jag träffar skogsägare där det diskuteras skydd på deras markinnehav möts jag ofta av önskemålet att kunna få ersättningsmark, på samma sätt som skogsbolagen. Jag vill se ett nytt ESAB-paket med ersättningsmark från Sveaskog, där både privata skogsägare och skogsbolag har möjlighet att få bytesmark. Vi måste våga tänka nytt i skyddsarbetet. Markägare måste involveras bättre och vi behöver skapa en bred palett av verktyg för att underlätta detta arbete. Ett nytt ESAB-paket skulle vara en viktig pusselbit.

Ett annat intressant förslag presenterades i senaste numret av Norra Skogsmagasinet. Pär Lärkeryd föreslår i sin ledare en alternativ ersättningsmodell med årliga utbetalningar till markägare för naturskydd, istället för en engångssumma. Detta skulle ge starka incitament för skogsägare att skapa och sälja naturvärden på sin fastighet. En ekosystemtjänst för framtiden.