Regeringen har idag beslutat om att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen årligen ska rapportera hur arbetet går med att införa en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull natur i hela landet i enlighet med det så kallade KOMET-programmet.

Metoden innebär att ta tillvara markägarnas initiativ och kontakter med myndigheter när de vill bevara områden som är värdefulla för växter och djur.

De skyddsformer som kan användas är i första hand naturvårdsavtal eller områdesskydd enligt miljöbalken (t.ex. naturreservat och biotopskyddsområde). De tidigare erfarenheterna av det s.k. KOMET-programmet kommer att tas till vara. KOMET inleddes år 2010 och är ett femårigt samverkansprogram mellan myndigheter och markägare i fem regioner i Sverige med syfte att genom kompletterande metoder bättre ta tillvara markägares engagemang och förutsättningar för skydd av arter och naturtyper.

Länk till regeringsbeslutet.

Skogssnack välkomnar dagens besked om att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen årligen ska rapportera hur det går med utvidgningen av kometprogrammet till hela landet. Särskilt viktigt är att, som framgår av uppdraget, ta tillvara tidigare erfarenheter från försöksverksamheten och att samverkan mellan myndigheter och intresseorganisationer fortsätter i samma positiva anda som under försöksperioden.