Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land och vatten. Myndigheterna ska även ge råd och stöd i utvecklingen av de regionala handlingsplanerna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 oktober 2015. En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska ske till Regeringskansliet (Miljödepartementet)
senast den 1december 2014.

Länk till regeringsbeslut