Den tvärvetenskapliga forskning som bedrivs inom forskningsprogrammet Future Forest är imponerande. Under förra veckan hade jag förmånen att få ta del av den forskning som nu pågår inom Future forest, när programledning, referensgrupper och styrelsen för forskningsprogrammet träffades i Vindeln för avstämning och erfarenhetsutbyten.
Själv ingår jag i en referensgrupp som behandlar skogens konflikter. Skogen ska räcka till mycket och anspråken på skogen ökar ständigt. För att göra politiska avvägningar mellan olika skogspolitiska mål och intressen krävs både kunskap och insikt om skogens alla möjligheter. En viktig utmaning för Future Forest är därför att nå ut med forskningsresultaten till våra beslutsfattare.
Ett exempel är skogens klimatnytta. Forskning från Future Forest visar att ett aktivt skogsbruk där vi ersätter fossil energi gör störst klimatnytta. För varje skördad skogskubikmeter minskar utsläppen till atmosfären med 470 kg koldioxid.
I Vindeln framkom även att SLU, inom ramen för Future Forest verksamhet, fått ett regeringsuppdrag att göra en förstudie om nationella skogsprogrammets dialogprocess. Förstudien ska omfatta en relevant kunskapssammanställning och resultera i konkreta förslag till struktur för den fortsatta dialogprocessen, inklusive arbetsgrupper och samverkan, för perioden 2014-2016.
Det är bra att SLU och Future Forest involveras i dialogprocessen om ett nationellt skogsprogram. Men det kan inte vara rimligt att vältra över hela ansvaret på SLU att föreslå vilka personer som ska sitta i olika arbetsgrupper! SLU ska redovisa sitt regeringsuppdrag den 8 oktober 2014 till regeringskansliet. Hur processen med ett nationellt skogsprogram utformas är förmodligen helt avgörande för hur vi lyckas med arbetet. Jag är övertygad om att SLU, genom sitt regeringsuppdrag, kommer att skapa en bra grund för det fortsatta arbetet med ett skogsprogram. Men utformning och innehåll i ett nationellt skogsprogram måste formas i en bred samverkan.
Socialdemokraternas utspel om satsningar på skogen under valrörelsen var välkommet. Trots ett knepigt parlamentariskt läge, så är skogen ett område där det finns en bred politisk samsyn om möjligheter för nya jobb och omställning till ett hållbart biobaserat samhälle. Låt oss ta vara på den möjligheten.