Det är verkligen glädjande att produkter från skogen lyfts fram som lösningen för att bygga ett hållbart samhälle. Det är också speciellt uppfriskande att det görs på ett brett politiskt plan. Genom att ersätta fossil energi och energikrävande byggmaterial med skogsprodukter gör skogen störstnytta. Om vi byter ut den svarta kolatomen mot den förnybara gröna kolatomen når vi en klimatsmart lösning, samtidigt som många nya arbetstillfällen kan skapas, inte minst i norra Sverige där vidsträckta skogar sträcker sig från hav till fjäll.

Men trots en politisk samsyn om skogens fantastiska egenskaper som förnybar råvara, riskerar omställningen till ett hållbart biobaserat samhälle att bokstavligen gå åt skogen. Om oppositionens förslag om en kilometerskatt blir verklighet, riskerar mycket av biobränslet i form av grenar och toppar (GROT) bli kvar i skogen. Redan idag begränsas uttaget av GROT på grund av dålig lönsamhet. En kilometerskatt på tunga transporter skulle undergräva lönsamheten i den norrländska skogsindustrin radikalt och riskerar även att lägga krokben för nödvändiga innovationer och investeringar i pilotanläggningar och bioraffinaderier.

Om förslagen realiseras kommer transportkostnaderna för Norra Skogsägarna att öka med 35 miljoner kronor per år. För hela skogsnäringen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland beräknas kostnadsökningen till närmare 200 miljoner kronor per år. Därtill kommer fördyrade transportkostnader när svaveldirektivet slår till med full kraft 2015. En utvärdering av Transportanalys konstaterar att industrins konkurrenskraft försämras avsevärt med ökade transportkostnader. Hårdast drabbas industrin i norra Sverige.

Norra Skogsägarna transporterar årligen stora mängder förnybar skogsråvara till industrin. Vi använder järnväg och sjöfart där det är fysiskt möjligt, inte minst för våra färdigvaruprodukter. Men infrastrukturen i norra Sverige kännetecknas av att råvarorna till och från industrin endast i begränsad omfattning kan transporteras på järnväg. En satsning på järnväg får därför inte ske på bekostnad av underhåll och investeringar i vägar. Istället för att beskatta avstånd anser Norra Skogsägarna att vi ska fokusera på att framställa och använda ännu mer biodrivmedel och minska utsläppen. Genom att tillåta tyngre lastbilar med en bruttovikt på 74 ton kan vi lasta mer och på så sätt åstadkomma en kraftfullt minskad miljöpåverkan.

En kilometerskatt är ingenting annat än en skatt på avstånd. En kilometerskatt är inte heller lösningen för att komma till rätta med den illegala yrkestrafiken. Transportstyrelsen har lämnat utmärkta förslag till hur den illegala yrkestrafiken kan minska. Låt oss gå den vägen istället. Förnybar skogsråvara bör premieras, inte straffbeskattas.

Artikel i Norran