Regeringen vill förenkla för företagen. Genom enklare regelverk och bättre service från myndigheterna kan företagarna fokusera på att driva företag. I dag tog regeringen beslut om flera förenklingar för skogsföretagen och skogsägarna samt om att genomföra djupare analyser för eventuellt ytterligare förenklingar.

“Vi måste göra allt vi kan för att förenkla och underlätta för företag och skogsägare för att skapa tillväxt och fler jobb i hela landet. Det ska vara roligt, enkelt och lönsamt att driva skogsföretag”, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regeringen har i dag beslutat om flera ändringar i skogsvårdsförordningen. Ändringarna genomförs för att underlätta för försöksverksamhet och för åtgärder för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden och för att skapa en ökad flexibilitet och minskad administrativ börda för skogsbruket.

För att öka flexibiliteten för skogsbruket har regeringen även beslutat att förlänga en avverkningsanmälans giltighetstid från tre till fem år. Skogsägare ska nu också i avverkningsanmälan ange vilket område som ska skyddsdikas, samt skyddsdikets utlopp eller avslut, i stället för att ange skyddsdikets sträckning. Regeringsbeslutet innebär även att den tidigare tröskeleffekten för skogsägare som har mellan 50 och 100 hektar skog, angående hur mycket skog som får avverkas inom en brukningsenhet, försvinner.

Regeringen har ambitiösa mål när det gäller förenkling för företag. Därför tar nu regeringen också beslut om att titta vidare på fler förenklingsförslag.

Ett sådant förslag är att korta den så kallade sexveckorsregeln, det vill säga den tid som en markägare måste vänta från det att en avverkningsanmälan har lämnats till Skogsstyrelsen tills dess det är tillåtet att påbörja avverkningen. Skogsstyrelsen ges i uppdrag att analysera och beskriva hur myndighetens arbete skulle behöva organiseras för att möjliggöra en kortare tid med bibehållen kvalitet när det gäller miljöhänsyn, produktion och dialog.

Ett annat förslag är att avskaffa kravet på att i avverkningsanmälan redovisa planerat uttag av skogsbränsle. Skogsstyrelsen ges i uppdrag att analysera vilket som är det effektivaste sättet för myndigheten att få tillgång till information om uttag av skogsbränsle.

Läs beslutet på regeringen.se