Skogen är en hörnpelare i svensk ekonomi och i bygget av landets välstånd. Vi ska vara stolta över hur vi har förvaltat denna skatt, där vi närmast fördubblat virkesförrådet under de senaste hundra åren och där miljöhänsyn idag är en självklarhet i utförandet av skogsbruksåtgärder. De insatser som landets skogsägare genomfört de senaste 20 åren förtjänar verkligen respekt.

Vi får inte ta exportintäkterna från skogen för givna. Det är helt avgörande att svenska skogsprodukter tillåts vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden även i framtiden. Finns den förståelsen inom miljörörelsen och bland vissa politiker över huvud taget? Jag ställer mig frågande eftersom politiska utspel oftast tycks handla om hur konkurrenskraften för svensk skogsindustri på bästa sätt kan försämras. Det verkar närmast vara en tävling om vilka internationella konventioner som ska ratificeras eller vilka skatter som ska införas.

Miljörörelsen har genom åren haft en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart skogsbruk. Idag verkar tyvärr miljönyttan vara underordnad målet om att åstadkomma en ny skogspolitik. Det som förespråkas är fler regleringar och krav på att ännu större arealer skogsmark med förnybar råvara läggs för fäfot. Tyvärr har även många politiker fastnat i detta populistiska spår. För även om forskarna slår fast att ett aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta, så tycks det aldrig vara fel att undanta skog från aktivt brukande? Ifall förslaget om att beskatta avstånd blir verklighet, så undergrävs lönsamheten för svensk skogsindustri radikalt. En försämrad konkurrenskraft för svensk skogsnäring innebär färre arbetstillfällen, mindre välfärd och större påverkan på klimat och miljö.

Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha ett nationellt skogsprogram. Vi på Norra anser att en viktig utgångspunkt i utformningen av ett skogsprogram måste vara hur konkurrenskraften för svenska skogsprodukter kan stärkas. Vi måste helt enkelt öka våra ambitioner att ersätta begränsade resurser till förmån för produkter baserade på förnybar skogsråvara. En förutsättning för detta är att vi även i framtiden är konkurrenskraftiga på världsmarknaden.

Undvik därför förhastade politiska beslut som undergräver konkurrenskraften för en av Sveriges viktigaste exportnäringar. Ett nationellt skogsprogram kan, rätt använt, utgöra plattformen för de långsiktiga spelregler som behövs. Övergången till ett hållbart, biobaserat samhälle kräver lyhörda och ödmjuka politiker som även fortsättningsvis skapar drivkrafter för landets största förvaltare av ekosystemtjänster, Sveriges skogsägare.

Läs synpunkten i ATL