Miljömålsberedningens uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk har bidragit till att debatten om klimatpolitiken tagit fart på allvar. På DN-debatt presenterar representanter från Svenskt Näringsliv, LRF och LO idag sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik.

supermiljöbloggen skriver LRF Skogsägarnas ordförande att potentialen för Sverige att bli ett fossil fritt land är enorm.

En gemensam nämnare som lyfts fram för att nå ett biobaserat samhälle är ett ansvarsfullt skogsbruk med hög tillväxt.

Vad kan då enskilda skogsägare bidra med i detta sammanhang? Ja, väldigt mycket skulle jag vilja påstå. Genom ett aktivt brukande kan skogsproduktionen och därmed skogens klimatnytta öka betydligt.

I senaste numret av Norra Skogsmagasinet skriver jag att skogens klimatnytta behöver beaktas bättre i den framtida skogsskötseln. Ett bra verktyg skulle kunna vara målbilder för ett klimatsmart skogsbruk.

Målbilderna för ett klimatsmart skogsbruk presenteras i Skogsmagasinet och har arbetats fram i dialog med ett antal etablerade specialister och forskare inom skogsskötsel.

Jag är övertygad om att målbilderna skulle innebära en högre ambitionsnivå i skogsskötseln, mer biomassa, fler arbetstillfällen och bidra till att visionen om ett biobaserat samhälle påskyndas.

Läs mer om de klimatsmarta målbilderna i Norra Skogsmagasinet nr 3-2015