Välkommen till oss – Sveriges ledande leverantör av skogliga produkter och tjänster”.

Nej, ovanstående är inte någon annonskampanj från en skogsägarförening, något skogsbolag eller ett skogsvårdsföretag. Texten är från inledningen i Skogsstyrelsens portal, produkter och tjänster, på myndighetens hemsida. Jag ställer mig frågande till om det verkligen är myndighetens uppgift att ha ambitionen att vara Sveriges ledande leverantör av skogliga produkter och tjänster?

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet har ofta varit omdiskuterad och granskas med jämna mellanrum. I slutet av juni riktade Riksrevisionen kritik till Skogsstyrelsen. Detta eftersom myndigheten inte når de ekonomiska mål som regeringen har bestämt för den avgiftsbelagda verksamheten.

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet regleras av 7§ i regeringens förordning (2009:1393) instruktion till Skogsstyrelsen och lyder enligt följande;

7 § Myndigheten får, med de begränsningar som följer av andra stycket, inom sitt verksamhets- och kompetensområde bedriva uppdragsverksamhet, om det bidrar till att uppnå de beslutade målen för skogspolitiken eller mål inom andra politikområden.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket får endast bedrivas om det finns synnerliga skäl, om verksamheten innebär
1. rotpoststämpling,
2. skogsbruksåtgärder,
3. avverkning inklusive gallring och röjning,
4. skötseluppdrag för annan part med avseende på
skogsproduktion,
5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om
ersättning,
6. upphandling av entreprenörer för annan part,
7. ekonomiadministration för annan part, eller
8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.

Avgifterna för uppdragsverksamheten ska beräknas så att full kostnadsteckning uppnås.

Skogsstyrelsen har tagit fram en flashig produktkatalog som beskriver de uppdrag myndigheten erbjuder. Den är på 128 sidor!!

På sidan fem i produktkatalogen framhåller Skogsstyrelsen återigen att man är Sveriges ledande leverantör av skogliga produkter och tjänster. Vilket kanske stämmer om man ser till produktkatalogen. Men det är inte sällan myndighetens uppdragsverksamhet skapar problem för andra aktörer. Ett sådant exempel är tjänsten avverkningsplanering för föryngringsavverkning.

Tjänsten kan säkert fungera som uppdrag åt något företag som lämnar tydliga instruktioner. Men när det görs hos privata skogsägare, så påverkas virkesmarknaden indirekt.

Norra har lagt mycket tid på att skapa enhetliga instruktioner för traktplanering inom föreningen. Entreprenörer som jobbar inom olika delar i verksamhetsområdet ska känna igen planeringen, oberoende om maskinerna flyttar mellan olika regioner. Alla ska veta vad färgerna på snitselbanden betyder. Stigar, basvägar m.m. Vilka färger som betyder stopp, eller om det är tillåtet att avverka träd utanför bandningen.

När Skogsstyrelsen utför avverkningsplaneringen kan det bli problem om traktplaneringen inte utförs enligt gällande rutiner.

Visst finns det en poäng i att Skogsstyrelsen bedriver en viss nivå av uppdragsverksamhet. Inte minst för att bidra till att uppfylla de skogspolitiska målen och förankra myndigheten lokalt ute i landet. Men jag har svårt att tänka mig att det är myndighetens uppgift att vara Sveriges ledande leverantör av skogliga produkter och tjänster.