Regeringen har i dag fattat beslut om att ge Naturvårdsverket i uppdrag att genomföra en satsning på kommunikation om ekosystemtjänster, de tjänster som naturen ger oss människor. Målet är att höja medvetandegraden och förståelsen för ekosystem och ekosystemtjänster.

“Regeringen vill med denna satsning öka förståelsen för våra ekosystem och vilka värden de livsviktiga tjänsterna som ekosystemen ger oss människor. Genom uppdraget till Naturvårdsverket läggs en bra grund för en ökad förståelse kring att människan är beroende av naturen och de tjänster som den ger”, säger miljöminister Lena Ek.

För att åstadkomma de nödvändiga förändringar i samhället som behövs för att nå målen krävs att betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster är allmänt kända och integrerade i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. Detta har regeringen satt som mål till 2018.

Strategisk kommunikation är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket ska arbeta med målgruppsanpassad och kunskapsuppbyggande kommunikation och bör i relevanta frågor samarbeta med ett flertal myndigheter och regionala aktörer. Uppdraget kan bland annat innefatta genomförande av seminarier och kurser, utveckling av digitala kanaler och framtagande av underlag för vägledning och exempelsamling för näringslivets och kommunernas arbete med ekosystemtjänstbedömningar. Uppdraget ska vara slutfört den 10 december 2017.