Skogsstyrelsen har fått i uppdrag att utföra en fördjupad analys av slopat avdrag för miljöhänsyn vid naturvårdsavtal. Bakgrunden är att motsvarande avdrag inte längre görs vid områdesskydd enligt miljöbalken, exempelvis vid bildande av naturreservat.
Så sent som i april redovisade Skogsstyrelsen till regeringen att det skulle sända fel signaler till skogsbruket om toleransavdraget tas bort även för naturvårdsavtal och att ett borttagande inte skulle påverka skogsägarnas vilja att ingå ett avtal i någon större omfattning. Detta var ett besked som vi inom skogsägarföreningarna reagerade starkt emot. Vi menar att ett avskaffat toleransavdrag för naturvårdsavtal skapar ett enhetligt system oavsett skyddsform. Något som definitivt skulle underlätta kommunikationen och göra naturvårdsavtalen attraktivare för skogsägare.

Det finns en politisk vilja att öka andelen naturvårdsavtal. Nu finns ett utmärkt tillfälle att göra naturvårdsavtalen både attraktivare och mer flexibla. Exempelvis bör naturvårdsavtal även kunna användas för kombinerade mål och förstärkt generell hänsyn. Från familjeskogsbruket efterlyser vi att naturvårdsavtal på frivillig grund även kan användas för områden som är viktiga för friluftsliv och rekreation, en s.k. friluftskomet. Ska skogsägare straffas med tio procents avdrag även för det?

Nu vill regeringen ha en fördjupad analys av konsekvenser, i form av för- och nackdelar, av att inte göra avdrag för miljöhänsyn vid ersättning för naturvårdsavtal. Här är det viktigt att Skogsstyrelsen beaktar bakgrunden och analyserna till varför toleransavdraget slopades vid skydd enligt miljöbalken. Denna gång framgår det tydligt av uppdraget, som ska redovisas senast 15 november 2014, att myndigheten även ska samråda med företrädare för markägarnas intresseorganisationer. Något som inte gjordes innan redovisningen i april. Vi ser fram emot att delta i processen.