Plötsligt händer det! Flera positiva nyheter för skogsägare presenteras på en och samma dag. Jag gissar nyheterna som presenterades igår kommer att ge en hel del energi till skogsdiskussionerna i Almedalen till veckan.

Igår presenterades för första gången en samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ta fram statistiken i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Den officiella statistiken publiceras av SCB och kommer i fortsättningen att presenteras årligen.

Statistiken är efterlängtad och kommer bidra till att minska förvirringen i skogsdebatten. Statistiken blir även ett viktigt verktyg och beslutsunderlag i den stora frågan vad vi ska använda skogen till.

I rapporten från SCB redovisas att vid utgången av 2018 omfattande den formellt skyddade skogsmarken 2,3 miljoner hektar, vilket motsvarar knappt 9 procent av Sveriges hela skogsmark. 62 procent av den formellt skyddade skogsmarken finns i Sveriges fjällnära region.

Arealen frivilliga avsättningar uppskattas till drygt 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket motsvarar 5 procent av Sveriges produktiva skogsmark.
Den improduktiva skogsmarken, som enligt skogsvårdslagen inte får brukas, och som inte överlappar formellt skydd omfattar 3,2 miljoner hektar, eller 12 procent av Sveriges totala skogsmark. Även det mesta av den improduktiva skogsmarken återfinns i norra Sverige.

Hänsynsytor, som lämnas i samband med föryngringsavverkningar uppgår till knappt en halv miljon hektar, vilket motsvarar 2 procent av landets produktiva skogsmark. Detta var en siffa som jag först reagerade på. Men läser man rapporten framgår det att detta avser ackumulerad areal hänsynsytor från 1993. Arealen hänsynsytor ökar stadigt med arealen avverkningar, se diagram 10 i rapporten. (Läs myndigheternas rapport här; Rapport 2019/18 DNR 2018/4167)

Sammantaget innebär detta att 27 procent av skogsmarken är undantaget från virkesproduktionsmark.


Källa: SCB

En annan positiv nyhet som regeringen levererade igår var ändringen budgeten, där man ökar anslagen för formellt skydd av skog med sammanlagt 300 miljoner kronor. Det är många skogsägare som idag får vänta alldeles för länge på ersättningar i pågående ärenden.

Samtidigt tog regeringen beslut om att Skogsstyrelsen ska avveckla den utökade nyckelbiotopsinventeringen. Detta besked är i linje med den sakpolitiska överenskommelsen från januariavtalet mellan regeringspartierna, centerpartiet och liberalerna.

Skogsindustrierna levererade också glädjande nyheter igår, en ny rapport om skogsnäringens positiva bidrag i klimatarbetet. Om  både skogen och skogens produkter räknas in har den svenska skogsnäringen en positiv klimateffekt på det globala klimatet motsvarande 93 miljoner ton koldioxid. Det innebär att skogsnäringens positiva klimateffekt är nästan lika stor som den totala svenska konsumtionens utsläpp av 100 miljoner ton koldioxid per år.

Rapporten visar vilken fantastisk resurs den brukade skogen är för klimatet och i arbetet med att fasa ut fossila alternativ. Skogens bidrag till jobb och välfärd är en ryggrad i svensk ekonomi. Det kan konstateras att det är viktigt att det skapas trygga och långsiktiga förutsättningar för skogsägare.