Det börjar röra på sig när det gäller utformningen av det nationella skogsprogrammet. I senaste numret av Norra Skogsmagasinet redogjorde jag kort för tankarna som presenterades i samband med att KSLA tog pulsen på det nationella skogsprogrammet. En viktig framgångsfaktor som lyftes fram från flera håll var behovet av att tillräckliga resurser för att administrera och driva arbetet skjuts till. Regeringen har tagit till sig av synpunkterna och söker nu en projektkoordinator till skogsprogramet.

Visionen med skogsprogrammet är: Skogen – det gröna guldet – ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. I ett pressmeddelande understryker landsbygdsministern vikten av ett brett deltagande och långsiktiga perspektiv.

– ”Jag ser det nationella skogsprogrammet som en bred och långsiktig process över mandatperioder och partigränser. Skogen är vårt gröna guld och en viktig nationell tillgång som vi ska värna om”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Just långsiktigheten över mandatperioder och partigränser känns väldigt viktigt. Skogen har som bekant en lång omloppstid. En omställning till en växande bioekonomi kräver stora investeringar och långsiktiga spelregler. En annan viktig och intressant aspekt är hur arbetet i alla andra pågående processer och arbetsgrupper som just nu pågår, på bästa sätt kan kroka i dialogprocessen med ett nationellt skogsprogram? Och hur kommer direktivet för regeringens avisering om en översyn av skogsvårdslagen att utformas för att stödja skogsprogrammets vision?

Under 2015 och 2016 genomförs en dialogprocess i ett antal arbetsgrupper. Kärnan i dialogprocessen kommer att bestå av fyra arbetsgrupper:

1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs
• Hållbar tillväxt och jobb i skogen
• Skogens sociala värden

2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser
• Skogsbruk för ett bättre klimat.
• Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, risker och sårbarhet.

3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökad export
• Ökat träbyggande
• Framtidens biobaserade produkter och innovation
• Framtidens transportutmaningar
• Skogsindustri i världsklass

4. Internationella skogsfrågor
• Svenska prioriteringar för internationellt/EU- samarbete
• Svensk kunskap i en globaliserad värld
• Insatser för exportfrämjande

Varje arbetsgrupp ska enligt regeringen bestå av 10-talet personer. Fram till 22-maj går det att anmäla intresse för att delta i någon av de fyra arbetsgrupperna. Anmälan görs till n.skogsprogrammet@regeringskansliet.se