Skogsstyrelsen är klar med den fördjupade utvärderingen av miljökvalitetsmålet levande skogar. Citatet nedan är inledningen i det pressmeddelande som Skogsstyrelsen publicerat med anledning av utvärderingen.

Större delaktighet och engagemang hos dem som förväntas bidra till resultat är en nyckelfaktor om miljökvalitetsmålet Levande skogar ska kunna nås. Då kan takten i arbetet också öka. Det visar Skogsstyrelsens fördjupade utvärdering av Levande skogar”.

För ett tag sedan bloggade jag om att dialog och samverkan är rätt väg för att nå miljömålen. Jag tycker förstås det är glädjande att Skogsstyrelsen är inne på samma linje.

Även om jag inte delar alla slutsatser som Skogsstyrelsen redovisar i den fördjupade utvärderingen, så tycker jag Skogsstyrelsen ska ha en stor eloge för hur man involverat intresseorganisationer, skogsnäringen och andra myndigheter i processen. Tyvärr har delaktigheten i utvärderingen av andra miljömål som berör skog, inte på långa vägar varit lika transparant. Naturvårdsverket kan lära av Skogsstyrelsen helt enkelt.

Jag har själv deltagit i referensgruppen i den fördjupade utvärderingen av levande skogar och jag tror att de flesta deltagarna tycker att det har varit en nyttig process. En central del är det förbättringsarbete som skogssektorn har inlett. Samtidigt är det viktigt att beakta tidsaspekten i skogen. Utveckling av ekologiska processer tar tid. Men det är glädjande att vi ser positiva resultat inom vissa områden redan nu.

Samtidigt slås jag av den bristande helhetssynen, målkonflikter, okonkreta målformuleringar och preciseringar i miljömålsarbetet. Positiva trender under de senaste 20 åren tonas ned genom att jämföra med det söndertrasade skogstillstånd som rådde under 1920-talet. Några samhällsekonomiska konsekvensanalyser eller avvägningar mot andra mål eller intressen görs överhuvudtaget inte. ”Det är politikens sak i ett senare skede”. Någonstans här känns det som hela miljömålsarbetet går vilse. Kanske kan det nya miljömålsrådet bringa lite bättre struktur och större delaktighet i arbetet.

Skogsstyrelsen har redan tagit till sig av detta och har ambitionen att i bred samverkan utarbeta uppföljningsbara funktionella indikatorer för att göra det viktiga miljömålsarbetet mer motivationsskapande. Jag tycker också det är bra att Skogsstyrelsen lyfter fram det förbättringsarbete som nu pågår i skogen. Denna film och intervju med Skogsstyrelsens generaldirektör är ett bra exempel på detta.