I regeringskansliet förbereds för närvarande en proposition angående amorteringskrav. Huvudsyftet är att minska hushållens skuldsättning.

Finansdepartementet remitterade promemorian med förslag på amorteringskrav i september och lagrådet har lämnat sina synpunkter i december.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2016 och ska gälla för nya lån.

Men var det verkligen tänkt att jord- och skogsbruksfastigheter skulle omfattas av amorteringskravet? Har Finansdepartementet förståelse för de särskilda förutsättningar som gäller inom jord- och skogsbruket? Har man överhuvudtaget analyserat konsekvenserna av vad ett amorteringskrav inom de gröna näringarna skulle innebära?

Jag ställer mig frågande eftersom regeringen bortser från LRF:s yttrande om att jord- och skogsbruksfastigheter bör undantas från amorteringskravet.

Lantbrukarnas Riksförbund anser att jord- och skogsbruksfastigheter bör undantas från amorteringskravet, eftersom kravet kan innebära ökad administration och påverka förvärv och investeringar. Regeringen anser att det är en viktig fråga att ta i beaktande, men att det är mer ändamålsenligt att den detaljerade utformningen av ett sådant undantag för jord- och skogsbruksfastigheter liksom andra liknande preciseringar hanteras på lägre nivå än lag. En sådan ordning möjliggör att amorteringskravet vid behov kan justeras för att ta hänsyn till den allmänna utvecklingen på marknaden”.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om amorteringskravet. Det kan alltså mycket väl bli så att undantag för jord- och skogsbruksfastigheter möjliggörs i föreskrifterna.

Men nog ringer det en del varningsklockor?

Läs Norra Skogsbyråns Marknadsanalys Skog & Mark Januari 2016 här