Under året har sektorns gemensamma arbete med att ta fram målbilder för god miljöhänsyn fortsatt i oförminskad takt. Själv har jag deltagit i två arbetsgrupper, mark och vatten samt kulturmiljögruppen.

I arbetsgruppen för mark och vatten har vi formulerat förslag till en ny målbild om hänsyn vid terrängkörning. Här har vi jobbat in och omformulerat branschens gemensamma miljöpolicy om körskador på skogsmark till en egen målbild.

Inom kulturmiljögruppen har vi fokuserat mycket på yttäckande lämningar och tagit fram en målbild för hur kulturstubbar ska placeras och användas. Målbilderna blir tillsammans med nya branschgemensamma riktlinjer för skogsbruk vid forn- och kulturlämningar en bra grund för utformning av utbildningar och instruktioner för att undvika skador på lämningar.

Själv tycker jag att målbilden för friluftsliv och rekreation är intressant. Här har man presenterat en målbild för kommunikation vid skogsbruksåtgärder för områden som är viktiga för rekreation. Modellen känns igen från det arbete som inleddes inom Skogsriket Norrbotten.

Senast den 15 februari ska remissvaren vara inlämnade. Passa på och tyck till om målbilderna. Underlag till remissen hittar du här. Ett tips är att även läsa arbetsgruppernas bakgrundsrapporter. På så sätt för fås en bättre bild av hur diskussionerna gått i arbetsgrupperna.

Det är tillsammans vi åstadkommer en bättre miljöhänsyn i skogen.