Så har den dykt upp igen, den fruktade tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus). Senaste alarmet kommer från Finland där man återigen har hittat tallvedsnematoder i träemballage vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontroll av ett parti som importerats från USA. Om nematoden skulle få fäste i våra svenska skogar skulle den orsaka enorma ekonomiska, sociala och miljömässiga skador. Buffertzoner på flera mil skulle snabbt behöva utformas och kraftfulla utrotningsåtgärder i form av avverkningar över stora områden måste omedelbart genomföras.

Tallvedsnematoden är en liten rundmask som stryper trädens möjlighet att ta upp vatten och på så sätt dödar träden. Nematoden sprids med hjälp av olika arter av tallbock, en skalbagge inom familjen långhorningar. I Sverige finns tallbock i hela landet, beredda att sprida tallvedsnematoderna från träd till träd om den får fäste i landet. Med ett varmare klimat, fler skogsbränder och mer död ved i våra skogar torde hotet av denna fruktade växtskadegörare bara öka i framtiden.

I Nordamerika förekommer tallvedsnematoden naturligt och här är tallarna motståndskraftiga. I Japan har tallvedsnematoden orsakat stor skogsdöd. De första angreppen på skog i Europa konstaterades i Portugal 1999, där man tror att nematoderna har spridit sig i förpackningsmaterial av trä. 2008 konstaterades fler angripna träd i Portugal, ca 200 km från det tidigare drabbade området. Man upptäcke även att tallvedsnematoder spridit sig till Spanien 2010.

För att förhindra spridning av växtskadegöraren har EU infört stränga regler för handel med virke, träemballage, plantor, flis och bark från smittade områden. EU kommissionen har även beslutat om bindande nödåtgärder som medlemsstaterna måste vidta för att förhindra spridning inom unionen. EU ställer även krav på att varor som importeras till unionen med träemballage ska uppfylla kraven i den internationella standarden för förpackningsvirke ISPM 15.

Emballaget som nu har upptäckts innehålla nematoder i Finland var märkt med den internationella kravmärkningen ISPM 15. Så var fallet även i november 2014, då man upptäcke nematoder i importerat emballage i Finland. Jag ställer mig frågande till om vi verkligen kan lita på den internationella standarden? Tar vi problemet med tallvedsnematoden på tillräckligt stort allvar?