Ett nytt år innebär ett nytt regleringsbrev för landets olika myndigheter. Det måste vara lite som julafton för myndighetscheferna. Vilka uppdrag får vi i årets paket? Hur ser budgetramarna ut? Skogsstyrelsen hade nog i år förväntningar på att få ett större paket. Men när regeringens budget inte fick riksdagens stöd, så får Skogsstyrelsen nöja sig med ett mindre paket även i år.

Men kanske kan Skogsstyrelsen se fram mot det nya året med stor tillförsikt ändå. Årets regleringsbrev innehåller nämligen ett mycket välkommet och spännande uppdrag. Så här är uppdraget formulerat.

Skogsstyrelsen ska bistå Regeringskansliet i arbetet med ett nationellt skogsprogram. Sverige behöver en långsiktig skogsstrategi för att tillvara ta skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värdekedja. Arbetet ska utvecklas i bred samverkan med intressenter”.

Några andra uppdrag är att Skogsstyrelsen ska redovisa hur de arbetar med skogar med höga sociala värden samt hur ett framtida arbete inom detta område skulle kunna läggas upp och utvecklas. Detta uppdrag ska redovisas redan 15-april 2015. Jag hoppas Skogsstyrelsen beaktar möjligheterna med en ”Friluftskomet”, dvs frivilliga naturvårdsavtal på markägarens initiativ.

Ett prioriterat område är kulturmiljöfrågorna. I regleringsbrevet finns flera åtgärder med koppling till detta. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har för övrigt en remiss ute nu om hur vi kan bevara skogens kulturmiljöer. Remissen ska besvaras senast 16-januari.

Jag kan tycka att det hade varit önskvärt med fler produktionsinriktade uppdrag och som kopplar till skogens klimatnytta. Men vi får väl anta att dessa frågor kommer in i samband med utarbetandet av det nationella skogsprogrammet.