Svartmålningen av svenskt skogsbruk fortsätter i oförminskad takt. På DN debatt framför idag företrädare från fem miljöorganisationer återigen krav på en ny skogspolitik. Bland annat skriver man så här. ”För att miljömålen ska kunna uppnås krävs dessutom att skogsbruket tar ett större ansvar än vad lagen kräver. Myndigheternas uppföljningar visar dock med all tydlighet att så inte sker.”

Får man verkligen sprida vilka lögner som helst? De svenska skogsägarna har undantagit drygt 1,2 miljoner hektar produktiv skogsmark till frivilliga avsättningar. Samtidigt meddelade Skogsstyrelsen nyligen att hänsynen som sparas, är betydligt mer omfattande än vad man tidigare har känt till. Det är både oförskämt och beklämmande att miljörörelsen svänger sig med oriktiga uppgifter.

Miljörörelsen avslöjar sig själv. Deras krav på att undanta skog från aktivt brukande kommer aldrig att upphöra. I debattartikeln kräver de att Sveaskog ska höja naturvårdsambitionen från 20 till 30 procent, till en början!! På vilka grunder kan man fråga sig? Om ladorna nu är tomma bör vi väl istället värna landets viktigaste inkomstkälla.

Jag ser en uppenbar risk i att Sverige hamnar rejält på efterkälken jämfört med våra nordiska grannländer. Läget är särskilt allvarligt med den konkurrensnackdel som svensk skogsnäring har gentemot Finland på transportsidan. Länderna verkar på samma marknader. Men i Finland har man, med stöd av svenska utredningar, höjt den högsta tillåtna bruttovikten på lastbilar från 60 till 76 ton.

Detta innebär att den svenska skogsnäringen både tvingas till en högre klimat- och miljöbelastning och en konkurrensnackdel om ca 20 procent i dyrare transportkostnader jämfört med våra östra grannar. Svenska skogsnäringen använder såklart järnväg där det är praktiskt möjligt, men bland stubbarna i skogen är det som bekant glest mellan järnvägsspåren.

I Finland har man sedan länge ett nationellt skogsprogram och i Norge antogs nyligen en skogs- och trästrategi, SKOG22, som ska säkra konkurrenskraften och fyrdubbla omsättningen till 2045.

Låt oss nu fokusera på hur den svenska konkurrenskraften kan stärkas för fler jobb och på hur skogen kan vara motorn i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett första steg är att skyndsamt införa samma regelverk som i Finland. Detta borde också ligga i miljörörelsens intresse.