Efter 33 års kamp har delägarna i Ivarsboda bys skifteslag fått upprättelse. Mark- och miljödomstolen har i dom stadfäst förlikning mellan parterna. Istället för 37 000 kronor, som var det bud som staten först erbjöd markägarna, erhåller de nu 435 000 kronor i samband med att Sladans naturvårdsområde ombildas till naturreservat. Därtill får tre enskilda skogsägare högre ersättning.

Länsstyrelsen och kommunen kunde innan miljöbalken trädde i kraft avsätta naturvårdsområden med stöd av naturvårdslagen. Skyddsformen var svagare än naturreservat och fick inte hindra pågående markanvändning, som till exempel skogsbruk. De flesta naturvårdsområden inrättades för att värna om landskapsbilden, framför allt i kusttrakter, eller för att upprätthålla skötseln av slåtterängar och betesmarker.

Sladans naturvårdsområde bildades 1984. Redan när naturvårdsområdet inrättades ansåg markägarna att det var ett intrång som avsevärt försvårade pågående markanvändning. De överklagade därför beslutet till regeringen. Regeringen avslog dock besvären utan motivering.

2010 beslutade länsstyrelsen i Västerbotten att ombilda Sladans naturvårdsområde till naturreservat. Inte heller nu erbjöds någon ersättning för de delar som ingick i naturvårdsområdet. Markägarna överklagade på nytt till regeringen. Regeringen beslutade att en liten del av en tomt inte ska ingå i naturreservatet, men avslog i övrigt markägarnas överklagan. Naturreservatet vann därmed laga kraft i december 2012.

Staten vägrade fortsatt att ersätta markägarna för de områden som tidigare ingått i naturvårdsområdet. Staten värderade intrånget för Ivarsboda bys skifteslag till 37 000 kronor. Efter att jag själv besökt området och granskat värderingen som statens förhandlare tagit fram, erbjöd jag markägarna hjälp att stämma staten i Mark- och miljödomstolen.

Nu har alltså Mark- och miljödomstolen i dom stadfäst förlikning mellan markägarna och Kammarkollegiet, som företrätt staten i förhandlingarna. Istället för 37 000 kronor erhåller Ivarsboda bys skifteslag 435 000 kronor plus ränta. En annan markägare får drygt 900 000 kronor och en annan 16 000 kronor. Det är förstås glädjande att markägarna till sist fått ersättning och att kammarkollegiet kunde möta oss i en förlikning.

Just nu tycks annars Kammarkollegiet göra allt för att skogsägare, som nekas att avverka fjällnära skog, inte ska ha rätt till full ersättning. Men det får bli ett eget blogginlägg.
Bd2oKc8CAAAj5JD

IMG_3281