Den nya älgförvaltningen har varit igång sedan 1 januari 2012. Målet med den nya förvaltningen är att skapa en älgstam med hög kvalité, som är i balans med betesresurserna och som tar hänsyn till andra allmänna intressen som rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, skador på jord- och skogsbruk, samt inverkan på biologisk mångfald. Vilka slutsatser kan man då dra med av nya modellen. Är det en förvaltningsmodell som fungerar?
Om vi tittar på statistik för trafikolyckor med älg inblandad i Västerbotten under perioden 2013-2017 är det en dyster läsning. Antalet älgolyckor per år har ökat från drygt 300 olyckor/år 2013 till över 500 viltolyckor med älg per år 2017. (Källa: Nationella viltolycksrådet, www.viltolycka.se)
algolyckorac

Fig 1. Antal älgolyckor/år i Västerbottens län under åren 2013-2017. (Källa: Nationella viltolycksrådet)

Skogsstyrelsen följer årligen upp betesskador av älg genom särskilda älgbetesinventeringar, ÄBIN. På så sätts erhålls faktabaserade beslutsunderlag som stöd för beslut om älgförvaltningen. Andelen tallstammar utan skador har minskat från 79 procent 2014/2015 till endast 70 procent 2016/2017.
Skadenivåerna är på helt oacceptabla nivåer och orsakar årligen skador för motsvarande miljardbelopp i de svenska ungskogarna. Älgbetningen påverkar den biologiska mångfalden negativt då älgbetningen hindrar trädslag som rönn, asp och sälg att utveckla sig. Man kan fundera varför miljörörelsen så passiv i viltfrågorna?

tallstammar

Fig 2. Andel tallstammar utan skador i Västerbotten (%)

Länsstyrelsen har en nyckelroll i den nya älgförvaltningen eftersom det är de som fattar beslut om mål, jakttider och älgskötselplaner för älgförvaltningsområdena. Men tyvärr saknas förmågan att vidta åtgärder för att vända den negativa trenden när det gäller älgolyckor och skadenivåer i skogen.

Riksrevisionen granskar nu om regeringens styrning av de 21 länsstyrelserna är ändamålsenlig och lever upp till de krav som kan ställas på hur regeringen bör styra sina myndigheter.

– ”Det finns indikationer på att den uppdelningen lett till en alltför splittrad styrning med ensidigt fokus på enskilda områden, utan tillräcklig hänsyn till den samlade verksamheten”, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Det är även fokus på älgförvaltningen i regeringens regleringsbrev. Naturvårdsverket har fått ett uppdrag om att följa upp mål inom älgförvaltningen.

Uppföljning av mål inom älgförvaltningen

Naturvårdsverket ska lämna förslag till hur riksdagens målsättningar om en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsanpassad älgjakt kan konkretiseras och göras uppföljningsbara i den kunskapsbaserade lokala älgförvaltningen. Naturvårdsverket ska även utvärdera graden av måluppfyllelse mot uppställda mål i älgförvaltningsplanerna samt i övrigt vid behov lämna de förslag som behövs för en förbättrad lokal målformulering och måluppfyllelse. Naturvårdsverket ska i arbetet samarbeta med Skogsstyrelsen samt vid behov med länsstyrelserna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2018.

Och i Skogsstyrelsens regleringsbrev framgår att:

Skogsstyrelsen ska redovisa de insatser som myndigheten har gjort för att bidra till en regional älgförvaltning där älgstammen är i balans med sina betesresurser. Skogsstyrelsen ska även göra en samlad nationell beräkning av kostnaderna för de skador som viltet orsakar skogsbruket.

Förhoppningsvis kan ovanstående uppdrag hjälpa till att vända den negativa trenden när det gäller olyckor där älgar är inblandade och minska skadorna i skogen. Satsningen på projektet Mera tall i södra Sverige är ett positivt exempell där man genom samverkan lyckats vända den negativa trenden. Kanske dags att dra igång ett liknande projekt i norra Sverige?