Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Ovanstående är regeringens formulering av etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster, som beslutades 2012.

Ekosystemtjänster är alla de nyttigheter och tjänster som naturen bidrar med till samhället och kan definieras som ekosystemens direkta eller indirekta bidrag till människors välbefinnande. Normalt klassificerar man ekosystemtjänster i fyra kategorier. Försörjande, reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster.

Några exempel på ekosystemtjänster i skogen är produktion av råvaror, till exempel timmer och massaved. Livsmedel i form av bär, svamp och kött från vilt. Att förhindra erosion, pollinering, klimatreglering, skydd mot översvämning och naturupplevelser är andra exempel på ekosystemtjänster. Ja, listan på ekosystemtjänster i skogen kan nästan göras hur lång som helst.

En av vår tids största utmaningar är att komma till rätta med den globala uppvärmningen. För att klara detta behöver samhället fasa ut fossila råvaror och ersätta dem med förnybara alternativ. Den växande skogen har en fantastisk förmåga att fånga och lagra koldioxid. Genom att bruka skogen aktivt och hållbart kan vi ersätta fossila råvaror med biobaserade produkter. På så sätt erhåller vi störst klimatnytta för samhället. Jag hoppas verkligen att miljömålsberedningen har förstått skogens potential, när de nu presenterar sitt förslag till en strategi med styrmedel för en samlad långsiktig klimatpolitik.

Ekosystemtjänster handlar om att sätta människan i centrum för deras välbefinnande och är en bas för vår välfärd. Om värdet av eksystemtjänster på allvar ska integreras i samhället behöver myndigheterna bli bättre på att anlägga ett underifrånperspektiv och involvera markägarna tydligare i sitt beslutsfattande.