Skogsstyrelsen presenterar glädjande statistik. Föryngringarna blir allt bättre och i snitt håller 86 procent av föryngringarna godtagbar kvalitet visar Skogsstyrelsens analys. Bakgrunden till den förbättrade statistiken är att fler skogsägare använder sig av robusta och beprövade metoder i föryngringsarbetet. En ökad andel markberedning och plantering innebär en tryggare återväxt för skogsägaren som dessutom har möjlighet att använda sig av förädlat plantmaterial.

Bättre föryngringar är bra för Sverige. I övergången till ett biobaserat samhälle där vi ersätter fossila råvaror med förnybara, är ett första viktiga steg att vi är framgångsrika i föryngringsarbetet. På så sätt skapar vi förutsättningar för välvårdade ungskogar med hög tillväxt. Skogar med högre tillväxt binder mer koldioxid och skapar jobb och välfärd i hela landet. Vi får dessutom mer biomassa att använda för att ersätta fossila produkter.

En viktig nyckel i detta arbete är en viltstam som är i balans med fodertillgången. Ett för högt betestryck leder till att lövträd som rönn, sälg och asp inte kan träbildas. På så sätt missgynnas den biologiska mångfalden i skogen. Med en viltstam i balans, kan vi skapa variationsrika skogar med hög tillväxt till nytta för hela samhället.