Skogsstyrelsen adresseras flera viktiga uppdrag i regleringsbrevet för 2021. Myndigheten ska bland annat fokusera på granbarkborrar och ta fram en långsiktig plan för sitt arbete med att förebygga skogsskador orsakade av stormar, bränder och torka, liksom att övervaka och bekämpa skador orsakade av växtskadegörare samt klövvilt m.m. I regleringsbrevet framhålls att betesskadorna orsakade av klövvilt ligger på allt för höga nivåer och att skadorna påverkar såväl den skogliga tillväxten som den biologiska mångfalden.

Skogsstyrelsen har bedömt att 25 procent av ungskogarna i Norra Norrland kan ha för få godkända huvudstammar enligt skogsvårdslagen. Multiskador på ungskog i norra Sverige är ett stort bekymmer som måste tas på allvar och mer forskning på området krävs. Norra Skogs forskningsstiftelse har därför beslutat att satsa särskilt på forskningsinsatser kring multiskadad skog de närmaste åren.

Multiskadad skog har drabbats av flera typer av skador som påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. I Norrbottens och Västerbottens län är tallen mest utsatt med skador av framförallt älg och törskate. Men även andra skador förekommer, som till exempel gremmeniella, knäckesjuka och snöskytte.

Ett annat viktigt uppdrag för Skogsstyrelsen är att genomföra åtgärder som ger konkreta förenklingar för företagare. Åtgärderna ska effektivisera skogsägarens kontakter med myndigheter och främja ett aktivt och hållbart skogsbruk. Regelförenklingsuppdrag har med jämna mellanrum varit ett återkommande inslag i Skogsstyrelsens regleringsbrev. Några konkreta märkbara regelförenklingar för skogsföretagarna har dock inte åstadkommits. Nu är det upptill bevis för myndigheten att leverera märkbara förenklingar för skogsägarna.

I regleringsbrevet finns även ett anmärkningsvärt återrapporteringskrav. Skogsstyrelsen ska nämligen redovisa hur myndigheten har arbetat för att värna äganderätten för skogsägare.