Naturvårdsverket ger årligen bidrag till ideella miljöorganisationer. Bidragen ska användas för att uppfylla nationella miljökvalitetsmål eller något av de prioriterade områdena i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Storleken på anslagen bestäms av regeringen och framgår av Naturvårdsverkets årliga regleringsbrev. Sedan 2008 har anslagsnivån till ideella miljöorganisationer uppgått till drygt 12,5 miljoner kronor per år. Det är Naturvårdsverket som bestämmer hur anslagen ska fördelas, vilket sker som organisationsbidrag eller projektstöd efter ett ansökningsförfarande.

Många projekt och organisationsbidrag är givetvis lovvärda och har bidragit med stor miljönytta. Men är det verkligen rimligt att våra skattepengar används för att driva ärenden i domstol? Jag ställer mig frågande efter att ha granskat hur Naturvårdsverket, år från år, sponsrar naturskyddsföreningen med bidragspengar för detta ändamål.

Sedan 2008 har naturskyddsföreningen erhållit stöd på nära 30 miljoner kronor från Naturvårdsverket. Under samma tidsperiod har naturskyddsföreningens projekt ”Miljörätt och talerätt” sponsrats av Naturvårdsverket med drygt 9,8 miljoner kronor.

Förutom direkta rättsfall framgår det av naturskyddsföreningens egen redovisning att ”Övningar i domstolsmetodik i form av rollspel har varit ett uppskattat inslag”. Det framgår även att 7600 personer från över 50 länder skickat brev från naturskyddsföreningens webbsida till EU:s miljökommissionär Janez Potocnic för att klaga på vargjakten. Är det verkligen rätt att använda skattepengar på detta sätt?

Jag vill vara tydlig med att jag inte kritiserar naturskyddsföreningen. Självklart ska de söka bidrag som står till förfogande. Det är istället Naturvårdsverkets hantering som jag ifrågasätter. Rent formellt är det säkert helt korrekt. Men Naturvårdsverkets agerande skadar, enligt min mening, förtroendet för myndigheten som oberoende part.

Turerna runt vargjakten, med ständiga överklaganden, har minst sagt varit märkliga på senare år. Naturvårdsverket hamnar i en jävsituation när myndigheten, som beslutar om vargjakten, driver en domstolsprocess där Naturvårdsverket står för motpartens kostnader i domstolen. Det är även något som Jan Turvall, lekor vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, tidigare har reflekterat över i Svensk Jakt.

I förra veckan beslutade Naturvårdsverket om miniminivåer och en ny förvaltningsplan för varg avseende perioden 2014-2019. Samtidigt överlämnade Naturvårdsverket rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013.

Men trots att riksdagen har fattat beslut om ”En hållbar rovdjurspolitik” så har naturskyddsföreningen, WWF och Svenska Rovdjursföreningen redan skickat ett gemensamt brev till EU-kommissionen  med en uppmaning om att stoppa vargjakten. Hur kommer det sig att vissa organisationer tycks stå över demokratiskt fattade beslut?