Beskedet från mark- och miljööverdomstolen var tydligt, väntat och glädjande. Skogsägare som nekas tillstånd att avverka fjällnära skog har rätt till intrångsersättning. Domstolen anger att det är skogsbruk som är den pågående markanvändningen och att denna markanvändning påtagligt har försvårats genom Skogsstyrelsens beslut att inte tillåta avverkning.

Mark- och miljööverdomstolen instämmer även i underinstansens slutsats att den rätt till ersättning som följer av 19 § skogsvårdslagen och 31 kap. miljöbalken ska utgå som intrångsersättning, dvs motsvarande 125 procent av marknadsvärdet.

Från början till slut har det varit en segsliten och påfrestande process för alla skogsägare som äger skog som kategoriseras som fjällnära. Mot bakgrund av de tydliga domarna kan vi bara hoppas att berörda skogsägare nu får lägga detta ofrivilliga processande mot staten bakom sig.

Det vore intressant med en kostnadskalkyl över vad dessa processer och övriga fjällnära mål kommer att kosta oss skattebetalare. Pengar som istället hade kunnat bidra med naturvårdsnytta istället för konflikter, lidande och ett skadat förtroende för myndigheten.

Skogsstyrelsen kan överklaga domarna till Högsta domstolen senast 2020-06-09.

Relaterade blogginlägg:
* När det enkla blir svårt
* Skogsstyrelsen vilse i fjällnära skog
* Låt inte skogsägare komma i kläm
* Skogsstyrelsens osynliga skyddsform