Med fem månader kvar till valet har Skogssnack granskat hur partierna beskriver skog och skogsbruk på sina hemsidor. Granskningen omfattar inte själva partiprogrammen utan hur respektive parti beskriver skogen under ”Vår politik A-Ö”, ett upplägg som de flesta partierna använder sig av för att kortfattat beskriva sina viktigaste frågor på ett enkelt och lättöverskådligt sätt.

Hur beskriver då partierna en av Sveriges viktigaste näringar? Framgår det vad respektive parti vill med skogen?

Socialdemokraterna: (A-Ö)
Under bokstaven S beskriver socialdemokraterna Sjukförsäkringen, Sjukvård, Skatter, Skog, Skola, Socialbidrag, Studiemedel och Säkerhetspolitik. Under rubriken Skog lyfts skogen fram som vårt gröna guld. ”Den svenska skogen är en välfärdsmotor som skapar jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Men den svenska skogen har också ett unikt naturvärde och ska därför förvaltas i balans mellan naturvård och skogsbruk

Socialdemokraterna vill:
• skapa fler jobb och mer hållbar tillväxt i skogsnäringarna
• att Sverige är en ledande nation inom den nya bioekonomin med innovationer kring nya förnybara bränslen och material från skogen
• stimulera ett mer miljövänligt skogsbruk och mer skyddad natur i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Skogen har en nyckelroll för att Sverige ska bli fossilfritt till år 2045. Den svenska skogen är en viktig resurs som kan bli till biobränsle och bioplast. Vi vill utöka bioekonomin och förstärka innovationerna kring skogen för att skapa jobb i landsbygder som är beroende av skogen som basresurs. Vi vill arbeta med utveckling och planering för ökat trähusbyggande som en klimatsmart åtgärd.
Miljövärden i skogen ska skyddas samtidigt som jobb och exportinkomster från skogsbruket säkras. Den svenska skogen har en unik biologisk mångfald som måste bevaras. Vi vill stärka skyddet av värdefulla naturskogar. Kunskaper om miljöhänsyn i skogsbruket kan utvecklas genom information, rådgivning och föreskrifter från myndigheter.
Ett nationellt skogsprogram kan ge långsiktiga spelregler för en bransch med stor potential att växa. Det ska tas fram i bred enighet mellan politiska partier, branscher och intresseorganisationer. Så utvecklar vi den svenska modellen för att säkra vår livsmiljö, jobb och välfärd.

Miljöpartiet (A-Ö)
Under bokstaven S beskriver miljöpartiet tre politikområden. Det är Skog och biologisk mångfald, Skola och utbildning samt Stadsbudgeten. Rubriken är biologisk mångfald i rika skogar. När den biologiska mångfalden minskar så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Miljöpartiet vill:
• stoppa avverkningen av skyddsvärd skog och öka naturskyddet
• ha hållbara gröna näringar som fiske, jordbruk och skogsbruk
• ha en fortsatt hävd av ängs- och betesmarker
• öka frivilliga former av naturskydd och miljöåtgärder
• värdesätta ekosystemtjänster i beslutsfattande

Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia. Men mycket återstår som vi kan rädda. Genom att ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske i en mer hållbar riktning kan vi bevara våra djur- och växtarter.

Mer ekologiskt skogsbruk
Miljöpartiet vill satsa på ekologiskt jordbruk och öka miljöhänsynen inom skogsbruket. Regeringen har därför tillsatt en utredning av skogsvårdslagen och tillsatt mer medel för att ekologiskt jordbruk. Vi satsar också på att kartlägga arter. Vi vill att fiske ska bedrivas med hållbara metoder och ligga på hållbara nivåer.

Skydd av värdefull natur
Vi behöver också skydda en del av vår natur långsiktigt genom att inrätta naturreservat. Vi vill också uppmuntra frivilliga former av skydd som naturvårdsavtal och FSC märkning. Under vår tid i regering har vi kraftigt ökat anslagen till skydd och skötsel av skyddad natur.

Hållbar konsumtion = hållbart brukande
Biologisk mångfald påverkas av hur vi använder marken. Markanvändningen avgörs i sin tur av vad vi konsumerar. Miljöpartiet vill därför underlätta för konsumenten att göra medvetna val. Till exempel att köpa ekologiskt och FSC-märkta möbler.
Ekosystemtjänster betyder förenklat all nytta som människor kan ha av naturen – ekosystemen till exempel rening av vatten eller pollinering. Dessa nyttor har ofta ingen prislapp vilket gör att kortsiktiga intressen går före. Miljöpartiet vill ta in dessa värden i beslutsprocesser.

Vänsterpartiet (A-Ö)
Under bokstaven S beskriver Vänsterpartiet Sjöfart, Sjukförsäkringen, Sjukvård, Skatteflykt, Skatter, Skolan, Småföretagen, Socialpolitik och Syrien. Skog eller skogsbruk saknas. Jag söker vidare under biologisk mångfald. Här föreslår Vänsterpartiet åtgärder för att våra näringar såsom skogsbruk, jordbruk, gruvnäring och fiske ska bedrivas utan att den biologiska mångfalden utarmas.

Vi vill införa styrmedel som minskar användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel i jordbruket. För att uppnå ett hållbart skogsbruk bör miljöhänsynen stärkas i lagstiftningen. Inte heller under klimat beskrivs skogens roll. Däremot finns en hänvisning till ett Ekologiskt, Ekonomiskt punktprogram som är antaget av Vänsterpartiets kongress 2016 och som innehåller intressanta skrivningar om skogen och biomassans många värden.

Centerpartiet (A-Ö)
Centerpartiet saknar en rubrik som beskriver skog och skogsbruk under ”Vår politik A-Ö”. Jag klickar in under Landsbygd som symboliseras av ett träd. Men inte heller här finns det beskrivet vad centerpartiet vill med skogen.

Jag klickar vidare in under rubriken miljö och hittar skog som en underrubrik.
”Den svenska skogen är värdefull, både för att vi säljer virket men också för att den hjälper till att skapa ett bättre klimat. Det är viktigt att skogsbruket är hållbart och långsiktigt. Vi tycker också att det är viktigt att skydda värdefulla skogsområden, inte minst när skogen avverkas”.

Längre ned står att:

Skogspolitiken ska vila på frihet under ansvar:
Skogen har en unik förmåga och potential att vara en kraftfull kolsänka samtidigt som den är en viktig pusselbit i jobbet med att bevara den biologiska mångfalden. När samhället gör olika uträkningar är det viktigt att kunna räkna in alla positiva effekter som kommer från skogen, inte minst för klimatet.

Jag klickar tillbaka och går in på rubriken jordbruk, jakt och fiske. Här finns en underrubrik med skog undangömd.

För att den svenska skogen ska kunna fortsätta bidra till såväl Sveriges ekonomi som människors välmående behöver vi ta hand om den. Ansvaret för miljö måste gå hand i hand med ansvaret för produktionen. Därför tror vi på frihet under ansvar för skogsägarna och vill underlätta med enklare regler.

Centerpartiet vill:
Fortsätta förenkla reglerna för skogsägare.
Fortsätta att öka skogsproduktionen, samtidigt som värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras.
Följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden när man avverkar skog.

Enkla regler för skogen
Vi behöver enkla men tydliga regler för skogen. Miljöansvar och produktion är något som ska gå hand i hand och därför tror vi på frihet under ansvar.

Under vår tid i regeringen har vi gjort mycket för att minska regelkrånglet för skogsägarna. Bland annat har vi tagit bort skoglig miljöredovisning och gränsen för svårföryngrad skog. Dessutom har markägare fått höjda ersättningar vid expropriering av mark.

Tillsammans med Alliansen tog vi fram en satsning som vi kallade för Skogsriket. Det bygger på fyra ben och handlar om hur vi ska kunna ta hand om, och utveckla skogen på bästa sätt. Allt för att den ska kunna bevaras, både som inkomstkälla, men också som en plats för att uppleva naturen. Den rödgröna regeringen la ner satsningen. Ägande, ansvar och befogenheter går hand i hand. Det man äger förvaltar och vårdar man också. För Centerpartiet är äganderätten en grundmurad rättighet och en vägledande princip. Därför anser vi att den svenska skogen även fortsatt bör vårdas och brukas enligt principen frihet under ansvar. Vi tror att det är möjligt att verka för skogsnäringens utveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.

Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, jobben på landsbygden och produktion av förnybar energi vilket idag är centralt för att möta klimathoten. Därför är det viktigt att skogsnäringen får rätt förutsättningar framöver. En del i detta är att regeringen skyndsamt presenterar det nationella skogsprogrammet som kommer lägga en grund för skogsnäringens framtid med bland annat jobb och hållbar tillväxt runt om i landet. Programmet kan ta till vara på skogen och dess värdekedja som än tydligare skulle kunna bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en biobaserad samhällsekonomi. Centerpartiet drev i regeringsställning på för att Sverige skulle utveckla ett nationellt skogsprogram som omfattar skogens ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Centerpartiet vill:
Fortsätta förenkla reglerna för skogsägare.
Fortsätta att öka skogsproduktionen, samtidigt som värdefulla natur- och kulturmiljöer ska bevaras.
Följa upp så att tillräcklig hänsyn tas till natur- och kulturmiljövärden när man avverkar skog.
Satsa mer på utbildning och rådgivning genom Skogsstyrelsen.
Säkerställa att ett nationellt skogsprogram presenteras
Värna om äganderätten och egendomsskyddet
Att skogen förblir en nationell angelägenhet
Att naturvården som skyddar hotade arter och ekosystem stärks och bygger på legitimitet från de som berörs.
Ägande- och brukanderätten ska värnas, dess genomslag stärkas vid beslut och myndighetsutövning och det ska utgå skälig ersättning vid begränsningar.

Liberalerna (A-Ö)
Under bokstaven S beskriver liberalerna 16 politikområden, varav skogen är en. Så här skriver liberalerna om skogen.

Skogen är en skatt. Skogen är livsviktig för människor, djur och växter. Skogen renar luft och motverkar klimatförändringar. Skogen är avgörande för den biologiska mångfalden. Och skogen spelar en viktig roll för vår ekonomi. För oss är det självklart att värna skogen.

Liberalernas politik:
• Den svenska skogsindustrin är en av våra viktigaste basnäringar
• Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tas tillvara
• Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet
• Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka
• Mer forskning kring alternativa bruknings och avverkningsmetoder behövs
• De kvarvarande naturskogarna, gammelskogarna, måste skyddas
• Använd statligt ägd skog som inbyte för privatägd skyddsvärd skog
• Främja internationella samarbetet för att hejda skövling av framförallt regnskog

Skogen är fantastisk!

Skogen är en verklig skatt. Här hämtar vi kraft. Skogen är ett gemensamt rum för friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Betydelsen för turism och upplevelseföretag ökar. Skogen reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad. Och skogen är central för vår industri, tillväxt och export. Här finns stor potential att utvinna nya förnybara material. Den svenska skogsindustrin är en av våra viktigare basnäringar och är viktig för svensk export. Så vill vi att det ska fortsätta att vara. Skogens potential inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och energiproduktion ska tillvaratas. Skogsindustrins avverkning måste ske med bland annat hänsyn till den biologiska mångfalden. Den svenska skogspolitiken vilar på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Både staten och skogsnäringen har ett stort ansvar att skydda skogens ekosystem, bevara den biologiska mångfalden och slå vakt om naturvård och miljöhänsyn. Miljöhänsynen inom skogsbruket måste öka. Det behövs mer forskning om alternativa bruknings- och avverkningsmetoder. Nationalparker, naturreservat och biotopskyddsområden är tillsammans med en fortsatt hög allmän hänsyn ryggraden i Liberalernas naturvårdspolitik. Idag är cirka fem procent av den produktiva skogsmarken i landet skyddad. Därutöver tillkommer ungefär fem procent frivilligt skyddad areal. Denna areal måste öka. Vi är positiva till att statligt ägd skog använts som inbyte för privatägd skyddsvärd skog. Växande skogar har avgörande betydelse för att minska utsläppen av skadliga växthusgaser och på så sätt rädda klimatet. Internationellt samarbete för att hejda avskogning av framför allt regnskogar är mycket viktigt. Handel med illegalt avverkat timme har varit ett stort problem och här spelar uppföljning och kontroll av certifiering av timmer en viktig roll.

Moderaterna (A-Ö)
Under moderaternas ”Vår politik A-Ö” saknas skog som rubrik. Istället lyfts sjukförsäkring, social omsorg, skola, skatter, svenskar i utlandet, skolarbetet och språkkrav fram. Jag kikar vidare och kan konstatera att jakt och viltvård, jordbruk och båtliv finns beskrivna under egna rubriker, men inte skogen. Under punkten landsbygden finns några skogsrelaterade skrivningar. Här står bland annat att den svenska landsbygden är grunden för flera av Sveriges viktigaste näringar. För att säkerställa att näringarna även i framtiden ska stå starka krävs en politik för tillväxt i hela Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap, exportintäkter och en levande landsbygd.

Moderaterna vill:
•Se över och var beredd att förändra svenska särkrav för livsmedelsproduktion samtidigt som EU-regler förs in i svensk lag på ett sätt som värnar den svenska konkurrenskraften.
•Stärk företagande på landsbygden, bland annat genom att tillåta gårdsförsäljning men också genom att göra det lättare att starta livsmedelsföretag.
•Öka skattereduktionen för jord- och skogsbrukets diesel.
•Stärka äganderätten för att säkerställa jord- och skogsbrukets konkurrenskraft.
•Värna det nationella självbestämmandet över skogsbruket och stärk äganderätten.
•Lantbruket behöver lägre kostnader för sin produktion, enklare regler och minskad administrativ börda.
•Paket för ökad livsmedelsexport.
•Nej till straffskatter på transporter.
•Det måste bli mer attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Bland annat ska det gå att enklare att bygga nära vatten, därför behöver våra förslag för mer ändamålsenliga regler för strandskydd genomföras.

Kristdemokraterna
Är nog det parti som beskriver flest politikområden under A-Ö. Under bokstaven S finns skogsbruk beskrivet tillsammans med 32 andra politikområden. Varje område beskrivs mycket kortfattat. Så här skriver kristdemokraterna om skogsbruk.
Skogsbruket är en av våra viktigaste näringar som ska bedrivas utifrån de två jämställda målen gällande miljö och produktion, detta för att skogsbruket ska vara hållbart över tid samt främja biologisk mångfald.

Sverigedemokraterna (A-Ö)
I Sverigedemokraternas politik A-Ö finns inte skog eller skogsbruk med som en egen rubrik. Sverigedemokraterna har begränsat sina områden till systembolaget och skatter. Under landsbygd skriver partiet att Jordbruk och skogsbruk utgör fundamentala pelare i den svenska ekonomin och bidrar till en levande och livskraftig landsbygd. Samtidigt sammanflätas jordbruk och skogsbruk både med ett kulturellt arv och med omistliga naturvärden, vilket ytterligare understryker dess viktiga roll för Sverige i allmänhet och landsbygden i synnerhet.

Om jag söker på skog med hjälp av sökverktyget på Sverigedemokraternas hemsida hamnar jag på några debattartiklar från 2016.

Analys
Det är ett underbetyg att en av Sveriges viktigaste exportnäringar beskrivs så knapphändigt av flera av partier på sina hemsidor. Vänsterpartiet, centerpartiet, moderaterna och Sverigedemokraterna har inte med skogens alls med egen rubrik under ”Vår politik A-Ö”. Centerpartiet beskriver visserligen skogen, men rubriken är undangömd och svår att hitta. Med tanke på hur skogen beskrivs av partierna är det kanske inte så konstigt att skogspolitiken har kört fast.

Tyvärr verkar det saknas politiska visioner över hur skogen ska kunna bidra i klimatomställningen och fasa ut fossila alternativ. Istället ligger fokus på att värna den biologiska mångfalden och att mer skog behöver undantas från produktion. Socialdemokraterna är nog det parti som tydligast beskriver möjligheterna med en bioekonomi. Men i praktiken verkar de överlåtit till miljöpartiet att sköta skogspolitiken inom regeringskansliet.

Nu har partierna ett par månader på sig att tydliggöra vad man vill med skogen. Jag hoppas att denna granskning kan bli en liten väckarklocka och att partierna uppdaterar sina hemsidor så att detta blogginlägg snart är inaktuellt.