Ett nytt skogsår bjuder på både utmaningar och möjligheter för landets 330000 privata skogsägare. I Skogsstyrelsens regleringsbrev för 2020 finns en rad intressanta uppdrag och återrapporteringskrav som ska redovisas.

Det är bra att Skogsstyrelsen får ett tydligt uppdrag om förstärkt kapacitetsuppbyggnad och hantering av skogsskador. Skogsstyrelsen ska vidare samordna berörda myndigheters bekämpning av granbarkborrar. Skadorna på skog orsakade av granbarkborrar är enorma. Här måste alla hjälpas åt att bekämpa borrarna och rejäla forskningsresurser måste satsas på skogsskador.

Ett annat viktigt uppdrag för Skogsstyrelsen är att genomföra en skoglig konsekvensanalys utifrån olika scenarier som ska ge svar på potentiella avverkningsnivåer och framtida skogstillstånd med utgångspunkt från relevanta mål som beslutats. Detta uppdrag ska dock inte rapporteras förrän i oktober 2022.

Själv är jag nyfiken på Skogsstyrelsens redovisning över hur man förenklar för företagen och hur myndigheten fortsatt utvecklat arbetet med ”En dörr in” i syfte att förenkla myndighetskontakter för skogsägare. Min känsla är att Skogsstyrelsen framför allt fokuserar på att underlätta myndighetens egna arbetssätt.

I våras meddelade Skogsstyrelsen att de från 1 juni inte kommer att skicka avverkningsärenden och anmälningar om samråd vidare till andra myndigheter, något som jag uppmärksammade i blogginlägget; Ökad regelbörda när Skogsstyrelsen stänger dörren till ”En dörr in”.

Efter blogginlägget sköt Skogsstyrelsen upp beslutet till 1 september. Myndigheten hänvisade då till att Skogsstyrelsen inte är skyldig att skicka uppgifterna vidare och att det går bra att använda Mina Sidor eller använda den digitala tjänsten ”Skogsärenden för företag” (Nemus) för att skicka samrådsärenden vidare till andra myndigheter.

Den 17 december 2019 skickade länsstyrelserna ut information till skogsnäringens aktörer om att markägare eller ombud själva måste skicka uppgifter om samråd kring fornlämningar till länsstyrelsen vid skogsbruksåtgärder som sker inom 100 meter från en fornlämning. Länsstyrelserna framhåller vidare att kopplingen till Nemus inte fungerar och att länsstyrelserna får in ärenden som inte är kompletta.

Frågan är varför Skogsstyrelsen hade så bråttom att ändra rutinerna innan fungerande alternativ fanns på plats? Som skogsägare kan du använda dig av verktyget https://app.raa.se/open/fornsok/ där kända fornlämningar finns registrerade.

En annan utmaning för skogsägare och som också rimmar dåligt med regelförenkling är Trafikverkets meddelande att de från 1 januari kommer att ta ut en handläggningsavgift på 2900 kronor enligt väg- och avgiftsförordningen för virkesupplag vid allmän väg och en avgift på 4600 kronor för anslutningar. Detta är ett hårt slag för enskilda skogsägare som inte har alternativa avläggsmöjligheter. För företag kan det innebära ökade kostnader på flera miljoner kronor per år. Här måste regelverket ändras och förenklas.

Men trots utmaningar i form av skogsskador och regelkrångel ser jag framtiden som ljus för landets skogsägare. I den här artikeln framhåller Norras Vd Pär Lärkeryd, som får medhåll av Göran Persson, att ett aktivt skogsbruk och förnybar skogsråvara är några av de viktigaste delarna som Sverige kan bidra med för att begränsa användandet av fossila råvaror som leder till utsläpp av växthusgaser och högre medeltemperatur.