Skogsstyrelsen skriver att Norra Skogsägarna riktar blåslampan fel i en slutreplik på den debattartikel om nyckelbiotoper som jag och Torgny Hardselius publicerat i Norran och i Västerbottens-Kuriren. Skogsstyrelsens svar belyser tydligt hur problematiskt Skogsstyrelsens regeringsuppdrag om att registrera nyckelbiotoper är. Regeringsuppdraget borde istället ha formulerats som en inventering av naturvärden som kan utgöra ett kunskapsunderlag och beslutsstöd för skogsägare.

Som vanligt framhåller Skogsstyrelsen att registreringen av nyckelbiotoper varken är ett beslut eller en skyddsform. Efter Kammarrättens dom i veckan och ställningstagande att en vägledning från myndigheten ska betraktas som ett beslut, undrar jag om Skogsstyrelsen är lika självsäker på sin sak idag? Är det inte troligt att domstolarna även kommer betrakta registrering av nyckelbiotoper som ett beslut?

Jag tycker det är allvarligt när Skogsstyrelsen framför sakfel i en debattartikel och insinuerar att vi som skogsägarförening inte tar ett lika stort ansvar som skogsbolag när de inventerar nyckelbiotoper på sina egna marker och att vi på Norra skulle ha ”valt en annan väg”. Så här skriver Skogsstyrelsen;

Det finns, som vi skrev i vår debattartikel (Norran 3/10 2018), skogsbolag som deltar aktivt i registreringen på sina egna marker. Norra skogsägarna har, som ni själva skriver, valt en annan väg”.

I vår replik var vi tydliga med att Norra inte finansierar någon inventering av nyckelbiotoper, vilket Skogsstyrelsens debattartikel kunde uppfattas som. Det är varken föreningens roll eller uppgift att registrera nyckelbiotoper hos privata skogsägare. Här har mindre skogsägare inte något val utan ställs inför fullbordat faktum när Skogsstyrelsen inventerar deras mark.

Frågan förstärktes av att Skogsstyrelsen samtidigt sände ut nedanstående tweet från centralt håll.

Skogsstyrelsen kan vara lugn och luta sig tillbaka. Norra och övriga skogsägarföreningar tar sin del av sektorsansvaret. Inte minst genom att bedriva ett aktivt och klimatsmart skogsbruk som producerar förnybar skogsråvara som kan ersätta fossila resurser. Med en mångfald i brukandet skapar skogsägarna dessutom variationsrika skogar som hyser höga naturvärden. I många fall så höga värden att Skogsstyrelsen vill registrera nyckelbiotoper.

Jag välkomnar att Skogsstyrelsen offentligt ber om ursäkt och rättar uppgifterna om att Norra ”valt en annan väg”.

Norra kommer fortsätta delta konstruktivt i samverkansprocessen om nyckelbiotoper för att påverka så att inventeringen sker på ett acceptabelt sätt. Men när myndighetsutövningen riskerar påverka våra medlemmar negativt, så är det vår uppgift att agera.

Så nej! Vi riktar inte blåslampan fel. Blåslampan riktas till såväl Skogsstyrelsen som en ny regering. Vi ska bara skruva upp ljuslågan ytterligare.

För den som missat min och Torgnys replik kan den läsas här.

Orimligt att skogsägare ska stå för notan