Skogsstyrelsen har redovisat statistik för hur miljöhänsynen i skogen utvecklas. Resultatet visar att mängden träd och död ved som lämnas kvar i skogen i samband med föryngringsavverkning ökar och att det även lämnas mer skyddszoner. Det är glädjande att miljöhänsynen i skogen utvecklas i en positiv riktning. Värt att beakta är att resultaten avser avverkningar gjorda under perioden 2006/2007 – 2008/2009 och avser treårsmedeltal, uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning.

Ännu ser vi alltså inte resultaten och effekten av dialogen om god miljöhänsyn som startade 2012. Första treårsmedeltal för den nya hänsynsuppföljningen beräknas kunna publiceras 2021.

Men samtidigt som det lämnas kvar mer träd och död ved i skogen blir det ännu viktigare att bevaka utvecklingen av skadeinsekter. Därför är det mycket oroande att SLU nu signalerar att pengar till övervakning av granbarkborrar dragits in och att Skogsstyrelsen nu tvingas äska pengar från regeringen för att kunna fortsätta övervakningen.

Det vore djupt olyckligt om övervakningen av granbarkborrestammen i Sverige inte kan fortsätta. Det skulle på sikt kunna påverka den positiva trenden av lämnad miljöhänsyn i skogen negativt. Nu måste regeringen säkerställa att övervakningen kan fortsätta utan avbrott.