Oroliga skogsägare har på senare tid kontaktat mig angående länsstyrelsens skötselåtgärder i några naturreservat utanför Umeå. I naturvårdande syfte har länsstyrelsen utfört avverkningar av granar samtidigt som lövträd frihuggits för att gynna bland annat mindre hackspett och vitryggig hackspett. Så långt är förstås allting gott. Det är väldigt positiv att länsstyrelsen aktivt utför naturvårdande skötselåtgärder i skyddade områden, det är alltför många skyddade områden som har eftersatt skötsel.

Oron från skogsägarna grundar sig främst på att länsstyrelsen av ”kostnadsskäl” inte upparbetar de fällda granarna, utan låter träden ligga kvar orörda på backen. Det handlar dessutom om relativt stora arealer. I denna artikel i Västerbottens-kuriren framgår att det rör sig om ett område på 35 hektar. Skogsägarna är därför, med all rätt, oroliga för att den fruktade granbarkborren ska sprida sig till intilliggande skogar.

Mot bakgrund av de omfattande skadeangreppen av granbarkborre i Götaland och Svealand, samt att Skogsstyrelsen så sent som i februari 2020 beslutade ta bort bekämpningsområdet som omfattade delar av Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län, är det både ur äganderättsligt och samhällsekonomiskt perspektiv oerhört viktigt att länsstyrelsen i Västerbotten inte aktivt skapar barkborreodlingar.

Att hänvisa till att granar lämnas kvar på backen av kostnadsskäl visar att länsstyrelsen inte tar frågan med granbarkborre på allvar. De angrepp och kostnader som angreppen orsakat i södra och mellersta Sverige är enorma. Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket särskilda uppdrag att bekämpa spridningen av barkborrar. Signalspelet med att aktivt fälla ut granar i skyddade områden som inte tas om hand är därför väldigt olyckligt.

Om vi får en torr och varm sommar kan länsstyrelsens skötselåtgärder bli allvarliga yngelhärdar för barkborrar som kan orsaka enorma ekonomiska skador för skogsägare. Länsstyrelsen måste därför skyndsamt ta sitt ansvar och röja upp i de nämnda reservaten. Detta för att inte aktivt bidra till att skapa förutsättningar för granbarkborrar att sprida sig.

Vid liknande framtida naturvårdsinsatser måste länsstyrelsen i Västerbotten följa regeringens intentioner och med alla till buds stående medel bekämpa spridningen av granbarkborrar.