Tjäder, lavskrika, bombmurkla och fjällnära skog. Nu måste det bli ett stopp för myndigheternas domstolshysteri. Det är inte rimligt att enskilda privata skogsägare ska tvingas till långdragna och omständliga rättsprocesser mot staten när lagstiftningen är otydlig.

Ansvaret ligger på lagstiftaren att skyndsamt utreda och förtydliga lagar och förordningar som inte är tillämpliga, förutsägbara och rättssäkra.

Idag kom domen från mark och miljödomstolen i Östersund i de uppmärksammade målen där Skogsstyrelsen stoppat avverkningar i Hälsingland på grund av lavskrika. Mark- och miljödomstolen ändrar Skogsstyrelsens beslut och tillåter att avverkningarna genomförs.

Domstolen framhåller bland annat att den utredning som lagts till grund för Skogsstyrelsens beslut är bristfällig. Domstolen skriver att ”de observationer av lavskrika som Skogsstyrelsen lagt till grund för sin bedömning är, inte bara gamla utan också osäkra. Uppgifter som lämnats av privatpersoner kan knappast läggas till grund för ett beslut om att förbjuda en avverkning och det är oklart hur antalet revir i närområdet har utvecklats genom åren”.

Det är positivt att domstolen går på markägarnas linje. Men det är inte rimligt att Skogsstyrelsen låter enskilda privatpersoner utgöra försökspersoner för att söka klarhet i hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket uppmanade regeringen redan i juni 2016 att utreda artskyddsförordningen för att säkerställa att den är tillämpar, effektiv och rättssäker. Men ingenting har hänt. Artskyddsförordningen omnämns Inte heller i direktiven till äganderättsutredningen som presenterades i juli.

Dagens besked från domstolen visar att behovet av att utreda artskyddsförordningen kvarstår. Regeringen måste nu visa handlingskraft och omgående tillsätta en utredning som kan skapa ordning och reda i artskyddsfrågorna.