Som väntat kunde inte Skogsstyrelsens styrelse komma överens om att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar som ledningen för Skogsstyrelsen föreslagit.

Detta trots att frågan föregåtts av en omfattande utredning där myndigheten identifierat en rad problem med registrering av nyckelbiotoper i samband med att skogsägare lämnar in en avverkningsanmälan. Bland annat bedöms tilltron till tillsynsverksamheten påverkas negativt.

Ett arbetssätt som är uppenbart olämpligt ur myndighetssynpunkt måste naturligtvis avslutas omedelbart.

Men en partsammansatt styrelse, där ledamöter redan innan styrelsemötet offentligt kritiserat förslaget från Skogsstyrelsens ledning i media, var det väntat att myndigheten inte beslutade om att stoppa registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar omgående.

Istället ska myndigheten utveckla arbetssätt för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden. Detta för att kunna upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar på sikt.

Jag ställer mig frågande till hur skogsägare ska kunna ha förtroende för Skogsstyrelsen när myndighetens egen utredning visar att arbetssättet är olämpligt?

Nej, nu är det dags för regeringen att skyndsamt agera och reformera Skogsstyrelsen till enrådighetsmyndighet med insynsråd istället för en styrelsemyndighet.

Exempel på myndigheter med insynsråd är bland annat Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Migrationsverket och Skolinspektionen m.fl.

Enrådighetsmyndighet leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Denna ledningsform tillgodoser regeringens behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheten och där politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Vid sidan av myndighetens chef kan ett rådgivande organ utan beslutsfunktion förekomma, ett insynsråd, som utses av regeringen.

Det är dags att regeringen börjar styra upp sina myndigheter. Varför inte börja med Skogsstyrelsen?