Skogsstyrelsen och kammarkollegiet skriver i ett pressmeddelande att de inte kommer att driva de fjällnära målen om ersättning för nekat avverkningstillstånd vidare till högsta domstolen.

Myndigheterna framhåller att domarna från Mark- och miljööverdomstolen ger tillräcklig vägledning för att kunna hantera frågorna om avverkning i fjällnära skog.

Detta innebär att skogsägare som nekas avverka skog i fjällnära områden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde.

Beskedet är en stor lättnad för drabbade skogsägare. Totalt finns ett 50-tal liknande ärenden i landets domstolar som nu väntar på ersättning. Skogsägarföreningen Norra Skog har stöttat ett antal av dessa skogsägare i domstol.

Frågan om fjällnära skog ligger för närvarande på Skogsutredningens bord, och vi driver på för att utredaren ska säkerställa ägande- och brukanderätten. Det är politiken som ska sätta ramarna för skogspolitiken, inte myndigheter och domstolar. Därför är det på tiden att det nu sätts punkt i denna segslitna process.