Uppdaterat 2015-04-24 med Miljö- och jordbruksutskottet behandling av motionerna

Skogspolitik Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU11

Naturvård och biologisk mångfald Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU12

Jakt och viltvård Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU9

Landsbygdspolitik Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU5

 

Riksdagens ledamöter har i år lämnat 2 901 motioner under den allmänna motionstiden som avslutades 10 november. Motionerna ska nu beredas i de olika utskotten. Nedan har jag listat 35 motioner, som på något sätt berör skog eller naturvård. Självklart finns det fler motioner som påverkar skogsbruket i någon form, inte minst motioner om infrastruktur och vägslitageskatter (kilometerskatt). Dessa är dock inte uppräknade här. Det finns även fler motioner om allemansrätt och förslag om ny viltmyndighet som inte finns med í listan nedan.

Glädjande finns flera framåtsyftande motioner där politikerna lyfter fram skogens potential som förnybar resurs  och skogens betydelse i omställningen till ett biobaserat samhälle. Några exempel på sådana motioner är;

Innovationer för utveckling av skogsindustrin  (Eva Sonidsson m.fl. S)

Stimulera byggande i trä och minska koldioxidutsläpp (Anders Ahlgren och Per Lodenius C)

Ett nationellt skogsprogram i Sverige och mål om fler byggnader i trä (Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe C)

Mer förnybart – bättre miljö (Annie Lööf m.fl. C)

Ökad träförädling (Isak From och Katarina Köhler S)

Stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna och blå näringar (Lena Ek C)

 

Motioner som berör skog och skogsbruk är;

Klassificering av skogsmaskiner (Isak From S)

Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk LULUCF (Johnny Skalin SD)

Översyn av marknaden kring skogs- och miljöcertifiering (Ulf Berg M)

Underlätta för markägare att få tillstånd till Markavvattning (Mikael Eskilandersson SD)

Nationellt skogsmuseum (Helén Pettersson och Isak From S)

En modernisering av skogsvårdslagen (Edward Riedl M)

Dispens av ekonomiska skäl vid avverkningsanmälan (Mikael Eskilandersson SD)

Satsning på våra lant- och skogsbruksskolor (Sten Bergheden M)

 

Motioner med koppling till naturvård, miljö och naturvårdande skötsel är;

Naturvård (Ulf Berg m.fl. M)

Naturens rättigheter (Valter Mutt och Annika Lillemets MP)

Skötsel av naturreservat (Maria Plass M)

Naturen grunden för vår välfärd (Jens Holm m.fl. V)

Bevara miljömålen (Sofia Arkelsten M)

Hantering av stormfällda träd i naturreservat (Maria Plass M)

Utgiftsområde 20 Allmäm miljö- och naturvård (Alliansen C, KD, FP, M)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård (SD)

 

Flera motioner berör markintrång och ersättningar kopplat till olika intrång;

Effektiv användning av mark (Annika Qarlsson och Fredrik Christensson C)

Ersättning för markintrång (Kerstin Lundgren C)

Markägarnas rättigheter vid inlösen av mark (Johan Hultberg och Jan R Andersson M)

Ersättning vid markintrång (Anders Åkesson och Anders Ahlgren C)

 

Några övriga motioner som indirekt berör skog och skogsbruk;

Sveaskogs arrendepriser (Helèn Pettersson och Isak From S)

Tyngre och längre lastbilar (Edward Riedl M)

Viltmyndighet (Pia Hallström M)

Samers rättigheter (Mia Sydow Mölleby V)

Modernisering av Allemansrätten (Gunilla Nordgren M)

Lägre diselskatt för svenska åkerinäringen (Sten Bergheden M)

Ny myndighet för jakt och viltvård (Magnus Oscarsson och Pernilla Gunther KD)

Diselskatten för arbetsmaskiner i jord- och skogsbruk m.m. (Åsa Coenraads och Finn Bengtsson M)

Tyngre lastbilar (Jessica Rosencrantz M)